English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τελωνείο Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

1. Τι είναι το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή;

Μέσα στα πλαίσια παροχής διευκολύνσεων στις μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, με σκοπό να παράγουν προϊόντα ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά και να αντεπεξέρχονται στο διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό, εφαρμόζεται το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) είναι το τελωνειακό καθεστώς βάσει των διατάξεων του οποίου επιτρέπει, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, τη χρησιμοποίηση στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, προκειμένου να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης*:

(α) μη κοινοτικών εμπορευμάτων που πρόκειται να επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας υπό μορφή παράγωγων προϊόντων, χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους ή σε μέτρα εμπορικής πολιτικής (σύστημα αναστολής)∙

(β) εμπορευμάτων που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και για τα οποία επιστρέφονται οι εισαγωγικοί δασμοί και φόροι που αντιστοιχούν σε αυτά, αν μεταγενέστερα εξαχθούν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ως παράγωγα προϊόντα (σύστημα επιστροφής). ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/5/2016 ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΕΚΤ) -ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΒΛΕΠΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΕ -"ΕΚΤ" (1)

*Οι εργασίες τελειοποίησης που μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια του καθεστώτος είναι:

 • η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα∙
 • η μεταποίηση εμπορευμάτων∙
 • η επιδιόρθωση εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία∙
 • η χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων τα οποία επιτρέπουν ή διευκολύνουν την απόκτηση παράγωγων προϊόντων και τα οποία αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά την παραγωγική διαδικασία και δεν ανευρίσκονται στα παράγωγα προϊόντα.

2. Ποια τα οφέλη από τη χρήση του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή;

Με τη χρήση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή παρέχεται η δυνατότητας προμήθειας εμπορευμάτων από τρίτες χώρες που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ή και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή προϊόντων, χωρίς αυτά να επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς και λοιπούς φόρους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση και προώθηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες καθώς επίσης και η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κοινοτικής μεταποιητικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.

3. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω καθεστώτος;

 • Κανονισμός (ΕΟΚ) αρ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρα 84 – 90 και 114 – 129)
 • Κανονισμός (ΕΟΚ) αρ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 (άρθρα 496 – 523 και 536 – 550 και τα Παραρτήματα 38, 44γ, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)
 • Ο περί Τελωνειακού Κώδικας Νόμος του 2004, Ν.94(Ι)/2004 όπως έχει τροποποιηθεί (άρθρα 54-57),
 • Το περί Τελωνειακού Κώδικα (Όροι και προϋποθέσεις Τελωνειακών Καθεστώτων) Διάταγμα- ΚΔΠ 436/2004
 • Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004, Ν.91(Ι)/2004
 • Ο περί Φ.Π.Α. Νόμος, Ν.95(Ι)/2000, όπως έχει τροποποιηθεί

4. Πως μπορούν να υπαχθούν εμπορεύματα στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή;

Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Τελωνείων, η αίτηση της οποίας συντάσσεται είτε γραπτώς σε καθορισμένο έντυπο είτε με την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής των εμπορευμάτων που θα υπαχθούν στο καθεστώς.

Έντυπο αίτησης μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κατά τόπους τελωνεία ή πατώντας εδώ. Συμβουλεύεστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, ανατρέξετε στις κατάλληλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Η αίτηση υποβάλλεται στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις όπου θα διενεργηθούν οι εργασίες τελειοποίησης (Τελωνείο Ελέγχου) και πρέπει να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς επίσης και τη δήλωση του αιτητή ποιό από τα δύο συστήματα θέλει να χρησιμοποιήσει (σύστημα αναστολής ή επιστροφής).

Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση αφορά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, όπως ζάχαρη, ελαιόλαδο, γάλα και προϊόντα γάλακτος, τα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 73 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2454/93, απαιτείται η προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων για να είναι δυνατή η εξέταση των οικονομικών όρων.

Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο Τελωνείο γραπτώς και αποστέλλεται στο δικαιούχο μαζί με συνοδευτική επιστολή στην οποία αναγράφονται οι όροι κάτω από τους οποίους θα γίνεται η χρήση του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Αν η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά θα πρέπει να δοθεί από το Αρχιτελωνείο αριθμός άδειας συναλλασσομένου για το εν λόγω καθεστώς. Για το έντυπο αίτησης άδειας συναλλασσομένου πατήστε εδώ.

5. Πότε και σε ποιους χορηγείται άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή;

Η εν λόγω άδεια χορηγείται μετά από αίτηση του προσώπου που πραγματοποιεί το ίδιο ή μέσω τρίτου, εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Η άδεια χορηγείται μόνο:

 • σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Κοινότητα και τα οποία παρέχουν όλα τα εχέγγυα που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος (πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός της Κοινότητας μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος αυτού μόνο όταν πρόκειται για εισαγωγές που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα)∙
 • όταν μπορεί να εξακριβωθεί ότι τα παράγωγα προϊόντα προήλθαν από τα εμπορεύματα εισαγωγής∙
 • όταν δεν θίγονται τα ουσιώδη συμφέροντα των παραγωγών της Κοινότητας (εξέταση οικονομικών όρων)∙
 • εφόσον υπάρχει πρόθεση εξαγωγής των κύριων παράγωγων προϊόντων.
 • όταν το Τελωνείο μπορεί να εξασφαλίσει την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος, χωρίς να υποχρεωθεί να θέσει σε εφαρμογή διοικητικό μηχανισμό δυσανάλογο της οικονομικής ανάγκης για την οποία χορηγείται η άδεια.

Επιπρόσθετα, βασική προϋπόθεση για την έκδοση άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) είναι και η κατάθεση εγγύησης, το ύψος της οποίας πρέπει να εξασφαλίζει την καταβολή της τελωνειακής οφειλής που πιθανώς να γεννηθεί για τα εμπορεύματα αυτά. Για την συνομολόγηση της εγγύησης χρησιμοποιείται το έντυπο Τελ. 124.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 76(Ι)/2010 περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών), το Τμήμα Τελωνείων για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση της εν λόγω αίτησης, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού http://www.mcit.gov.cy.

6. Πότε χορηγείται ενιαία άδεια τελειοποίησης προς επανεξαγωγή;

"Ενιαία άδεια" είναι η άδεια στην οποία εμπλέκονται πέραν του ενός κράτους μέλους, π.χ. μη κοινοτικά εμπορεύματα εισάγονται για επεξεργασία στο κράτος μέλος Α, μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία στο κράτος Β και επανεξάγονται υπό μορφή παράγωγων προϊόντων σε τρίτες χώρες.

Η αίτηση υποβάλλεται γραπτώς στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και όπου διενεργείται τουλάχιστο μέρος της μεταποίησης αν είναι δυνατόν να καθοριστεί, ώστε να διευκολύνεται η βάσει λογιστικών ελέγχων παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος.

Η ενιαία άδεια χορηγείται μετά την εκ των προτέρων συµφωνία των ενδιαφερόμενων τελωνειακών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών.

7. Πότε λήγει το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή;

Η λήξη του καθεστώτος επέρχεται μόνον εφόσον τα εμπορεύματα ή και τα παράγωγα προϊόντα λάβουν εμπρόθεσμα ένα από τους προβλεπόμενους τελωνειακούς προορισμούς, όπως την επανεξαγωγή, την είσοδο σε ελεύθερη ζώνη, την καταστροφή και την υπαγωγή στα τελωνειακά καθεστώτα της τελωνειακής αποταμίευσης και της εξαγωγής. Η λήξη του καθεστώτος επέρχεται όταν τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα που διασαφίζονται για επανεξαγωγή/ εξαγωγή εγκαταλείψουν όντως το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

8. Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Συνοπτικό Οδηγό του Τμήματος Τελωνείων κάτω από τον τίτλο

Εκδόσεις – Οικονομικά Τελωνειακά Καθεστώτα – Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή.

Προφορικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22601741.