MOF


Στις 4.2.2022 δημοσιεύθηκε «ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022», Ν.6(Ι)/2022. Σκοπός του Νόμου αυτού είναι η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου αποτελεσματικού και ισχυρού νομικού πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, καθώς και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προστασία των πληροφοριοδοτών προϋποθέτει όπως όταν η αναφορά γίνει επώνυμα, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες για παραβάσεις είναι αληθείς. Ωστόσο, ο εν λόγω Νόμος εφαρμόζεται και σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς παραβάσεων, στην περίπτωση όπου μετά την ανώνυμη αναφορά ο πληροφοριοδότης ταυτοποιηθεί και υφίσταται αντίποινα.

Για σκοπούς εφαρμογής των πιο πάνω, ο Έφορος Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.6(Ι)/2022 (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 394ΛΒ του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, για πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις διατάξεων του Μέρους VIII - «Εργασίες σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 59(6Β) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, για ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις των υποχρεώσεων των υπόχρεων οντοτήτων, που καθορίζονται στο Νόμο αυτό), αποφάσισε όπως καθορίσει τις πιο κάτω διαδικασίες για την παραλαβή αναφορών για παραβάσεις (στο εφεξής οι «Παραβάσεις»):

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Διαδικασία υποβολής Παραβάσεων:

Οι Παραβάσεις δύνανται να υποβάλλονται στον Έφορο Ασφαλίσεων είτε γραπτώς, (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση insurancewhistle@mof.gov.cy ή (β) με την αποστολή έγγραφης αναφοράς στην διεύθυνση:

Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 29,1096 Λευκωσία,

είτε προφορικά στο τηλέφωνο: 22602951 ή με διευθέτηση προσωπικής συνάντησης στα γραφεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αποστολής έγγραφης αναφοράς, στο φάκελο που θα αποστέλλεται θα πρέπει να αναγράφεται σε ευδιάκριτο σημείο η λέξη "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ".

Οι Παραβάσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, καθώς και να συνοδεύονταιι από:

i. Το όνομα του διανομέα ή της εταιρείας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ή της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης που έχουν διαπράξει την Παράβαση,

ii. Πλήρεις λεπτομέρειες της Παράβασης και των γεγονότων επί των οποίων αυτή βασίζεται («Ποιος», «Που», «Πότε»),

iii. Οποιαδήποτε έγγραφα τα οποία είναι δυνατό να είναι στην κατοχή του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά για Παράβαση και τα οποία υποστηρίζουν την εν λόγω αναφορά,

iv. Το είδος της Παράβασης και ποιος άλλος γνωρίζει για αυτή,

v. Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά (όνομα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας), σε περίπτωση επώνυμης καταγγελίας.

Ο Έφορος Ασφαλίσεων έχει καθορίσει ομάδα η οποία αποτελείται από δύο μόνιμους λειτουργούς της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και διαχειρίζεται τις Παραβάσεις. Οι Παραβάσεις καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα θεωρούνται ως εμπιστευτικά έγγραφα, ως εκ τούτου, ακολουθούνται οι διαδικασίες διαχείρισης και αρχειοθέτησης εμπιστευτικών εγγράφων που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία έναντι αντιποίνων και τα δικαιώματά των πληροφοριοδοτών, είναι διαθέσιμες υπό μορφή «Οδηγών», στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως:

https://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/all/463F2ADA1BF13580C22588080026C296?opendocument