Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Ιστορικό


Το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών συστάθηκε το 1958 και μετονομάστηκε σε Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών την 1η Ιανουαρίου 2013.

Με βάση τον περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Εργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003, όπως τροποποιήθηκε και τους σχετικούς Γενικούς Κανονισμούς, αποτελεί τον κατ ’ εξοχή κυβερνητικό φορέα αγορών μεγάλης ποικιλίας υλικών κοινής χρήσης, για τις ανάγκες των Υπουργείων του Κράτους. Επίσης, ικανοποιεί εξειδικευμένες ανάγκες συγκεκριμένων Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών.

Οι αγορές γίνονται με προκήρυξη δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, στη βάση συγκεκριμένων όρων και τεχνικών προδιαγραφών.

Αντικειμενικός σκοπός είναι η συγκέντρωση των σχετικών αναγκών και επακόλουθη μαζική τους αγορά, για σκοπούς οικονομικής κλίμακας, αλλά και η ποιοτική αναβάθμιση των υλικών που αγοράζονται. Τέλος, ο συστηματικός έλεγχος ποιότητας των ειδών που παραδίδονται, πριν την επίσημη παραλαβή και πληρωμή τους.