Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Νομοθετικό Πλαίσιο


Το Νομοθετικό μας πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται, κυρίως, από τους ακόλουθους Νόμους και Κανονισμούς:

(α) τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα νόμο του 2006 (Ν.12(Ι)/2006),

(β) τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικούς Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 71/2004),

(γ) τους περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 115/2004),

(δ) το ΜΕΡΟΣ IV – Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών – του περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμου του 2003 (Ν.101(Ι)/2003) και

(ε) τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμούς για την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών του 2003 (ΚΔΠ 745/2003).


Η Νομοθεσία αυτή μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, αριθμός τηλεφώνου 22405800. Όσοι διαθέτουν acrobat reader μπορούν να την βρουν τη νομοθεσία στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.