Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Νομοθετικό Πλαίσιο


Το Νομοθετικό μας πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται, κυρίως, από τους ακόλουθους Νόμους και Κανονισμούς:

(α) O περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, Ν.73(Ι)/2016.

(β) Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010, 104(Ι)/2010.

(γ) Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί του 2007, ΚΔΠ 201/2007.

(δ) Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμοί του 2009, ΚΔΠ249/2009.

(ε) Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016, ΚΔΠ 138/2016.

(στ) Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2016, ΚΔΠ 376/2016.

Η Νομοθεσία αυτή μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, αριθμός τηλεφώνου 22405800. Όσοι διαθέτουν acrobat reader μπορούν να την βρουν τη νομοθεσία στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου.