Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Καθοδήγηση


Γενικά οι προσφοροδότες, για να επιτύχουν, θα πρέπει να μελετούν πολύ προσεκτικά τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών του Τμήματος. Διαφορετικά θ’ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υποβάλουν προσφορά που λόγω παραλήψεων/λαθών να θεωρηθεί άκυρη (non-responsive). Π.χ. η υποβολή μιας προσφοράς στο καθορισμένο μέρος και χρόνο είναι σημαντικότατης σημασίας.

To δεύτερο σημαντικό σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι οι συνεργάτες τους, προμηθευτές πρώτων υλών και/ή κατασκευαστές τελικών προϊόντων, πρέπει να είναι αξιόπιστοι όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και ταυτόχρονα το χρόνο παράδοσης υλικών. Διαφορετικά θα δημιουργήσουν λειτουργικά προβλήματα σε μας και θα υποστούν μεγάλες ζημιές/επιβαρύνσεις οι ίδιοι.

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υποσχόμαστε να παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια. Βέβαια αναμένουμε ότι θα έχετε πρώτα προσεκτικά μελετήσει τα έγγραφα του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει, επειδή η απάντηση που αναμένετε ενδεχόμενα υπάρχει εκεί.

Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν οικονομικοί φορείς που μπορούν να αποδείξουν ότι ικανοποιούν τις απαραίτητες νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι συμμετοχής καθορίζονται στα έγγραφα κάθε διαγωνισμού, που οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ‘‘κατεβάσουν‘‘ (download) από τον πρώτο πίνακα, Τρέχοντες Διαγωνισμοί, που παρουσιάζεται αμέσως πιο κάτω.

Οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν γραπτώς τυχόν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις. Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των εγγράφων της προσφοράς τουλάχιστον (15) δεκαπέντε ημέρες πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι, διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στους διαγωνισμούς, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας.

Σαν κατακλείδα, αναφέρουμε το τρίπτυχο: Μελέτη, Προσοχή, Υπευθυνότητα! Από σας κι’ από μας.