Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Με την έναρξη ισχύος του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου (ημερ. δημοσίευσης στην Επ. Εφημερίδα: 21-Δεκ-2012), ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμος, ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμος και ο περί Ομολογιακού Δανείου Νόμος και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των νόμων αυτών, καταργούνται. 
Οι εξουσίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το χρέος εκείνο που συνάφθηκε βάσει των νόμων και κανονισμών οι οποίοι καταργούνται, συνεχίζουν να ισχύουν έως την πλήρη εξόφληση του εν λόγω χρέους και οι δανειακές συμφωνίες που συνάφθηκαν και τα χρεόγραφα που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου, παραμένουν σε ισχύ.- Ο περί Δανείου (Ανάπτυξις) Νόμος
- Γενικοί Όροι Γραμματίων Δημοσίου
- Γενικοί Όροι ΚΟΧΑ και εγχώριων ομολόγων
- Οι περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμοι του 1989 έως 2010
- Οι περί Δανείου (Ανάπτυξις) Κανονισμοί
- Οι περί Δανείου Αποταμιεύσεων Κανονισμοί
- Οι περί Ομολογιακού Δανείου Κανονισμοί