Όροι επόμενης δημοπρασίας

2

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ


ΕΚΔΟΣΗ

€100.000.000

Γραμμάτια του Δημοσίου 13 εβδομάδων, 2η Σειρά 2019

Οι παρόντες Ειδικοί Όροι Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων διαβάζονται μαζί με τους
Γενικούς Όρους Έκδοσης Γραμματίων του Δημοσίου της 3ης Δεκεμβρίου 2015 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 7.12.2015)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ


1. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους προσφέρει προς πώληση με δημοπρασία Γραμμάτια του Δημοσίου ύψους €100.000.000 με ημερομηνία έκδοσης την 1η Φεβρουαρίου 2019 και ημερομηνία λήξης την 3η Μαϊου 2019.

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου 2019, από τις 08:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ.

3. Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο δημοπρασίας είναι άκυρες και θα απορρίπτονται.

4. Τα Γραμμάτια Δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο.

5. Τα Γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση την 1η Φεβρουαρίου 2019.
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λευκωσία

25 Ιανουαρίου 2019