Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Το Σχέδιο Δημοσίευσης που επισυνάπτεται πιο κάτω, περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει, μέσω δημοσίευσης στην οικεία ιστοσελίδα (
www.treasury.gov.cy), καθώς επίσης και στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy).
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχέδιο Δημοσίευσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας