Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναθεωρεί τις λογιστικές του πολιτικές, ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις της νέας λογιστικής βάσης. Όπως έχει καθοριστεί, το Τεχνικό Συμβούλιο Επίβλεψης Έργου είναι το αρμόδιο όργανο για να επικυρώνει τις νέες λογιστικές πολιτικές που διαμορφώνονται μετά από σχετική διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία / Τμήματα / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Μέχρι στιγμής έχουν επικυρωθεί οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται πιο κάτω.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι επιπτώσεις των Αλλαγών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈκθεση κατά Τομέα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποιήσεις για Συνδεδεμένα Μέρη
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποίηση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σχετικά με το Γενικό Κυβερνητικό Τομέα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση Πληροφόρησης Προϋπολογισμού στις Οικονομικές Καταστάσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΞεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπενδύσεις σε Συνδεδεμένες Οντότητες και Κοινοπραξίες
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπό Κοινού Διευθετήσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΓνωστοποίηση Συμμετοχών σε Άλλες Οντότητες
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνδυασμοί Δημόσιου Τομέα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣτοιχεία Πάγιου Ενεργητικού
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΜισθώσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπομείωση Στοιχείων Ενεργητικού που Παράγουν Έσοδα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπομείωση Στοιχείων Ενεργητικού που Δεν Παράγουν Έσοδα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιευθετήσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣτοιχεία Άυλου Ενεργητικού
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποθέματα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈσοδα από συναλλαγές με υποχρέωση ανταπόδοσης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈσοδα απο συναλλαγές χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚατασκευαστικά Συμβόλαια
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈξοδα απο Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧορηγίες και Άλλες Μεταβιβάσεις
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΩφελήματα Προσωπικού
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενο Ενεργητικό
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧρηματοοικονομικά Εργαλεία
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚοινωνικά Ωφελήματα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΩφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας