Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3 Ιουνίου 2015, έχει ανατεθεί στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας η αρμοδιότητα διαχείρισης και συντονισμού των διαδικασιών που αφορούν τις κυβερνητικές εγγυήσεις.

Για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τις κυβερνητικές εγγυήσεις, η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Δανείων και Εγγυήσεων διεξάγει τις ακόλουθες λειτουργίες:

    - Εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική για την έκδοση νέων εγγυήσεων,

    - Διαχειρίζεται τις κυβερνητικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης χρηματοοικονομικού κινδύνου που διατρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις υφιστάμενες και νέες κυβερνητικές εγγυήσεις, και τηρεί σχετικό μητρώο κυβερνητικών εγγυήσεων, και

    - Διαχειρίζεται τις πληρωμές των εγγυήσεων και μεριμνά για την ανάκτηση των ποσών σε σχέση με πληρωμές των κυβερνητικών εγγυήσεων.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εγγυήσεων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠολιτική Παραχώρησης Νέων Εγγυήσεων