Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Η Δημόσια Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Public Financial Management) αποτελείται από το σύνολο των νόμων, κανόνων, συστημάτων και διαδικασιών που εφαρμόζει ένα κράτος για να εντοπίσει και εισπράξει τα έσοδα του, κατανέμει τους πόρους του στις διάφορες δραστηριότητες, διενεργήσει τις δαπάνες, αποτυπώσει λογιστικά τις συναλλαγές του και διαχειριστεί τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Το έργο του εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του κράτους αποτελεί μια πρωτοβουλία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του κράτους να ασκεί χρηματοοικονομική διαχείριση. Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω της παροχής σχετικής, ολοκληρωμένης, αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης τόσο προς τους λήπτες των αποφάσεων αλλά και προς τους πολίτες, προάγοντας την υπευθυνότητα και διαφάνεια και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής. Αυτό θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των δύο δράσεων - πυλώνων που εντάσσονται στο έργο και είναι οι εξής:


      ·
      Μετάβαση από τη λογιστική βάση των εισπράξεων και πληρωμών στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων και

      · Δημιουργία Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.


Οι πρωτοβουλίες αυτές βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης (πιο ολοκληρωμένη, σχετική, έγκαιρη, έγκυρη), στην ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας του κράτους.

Με την εφαρμογή της βάσης των δεδουλευμένων θα παρέχεται πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του κράτους και με τη δημιουργία των μονάδων χρηματοοικονομικής διαχείρισης θα ενισχυθεί η ικανότητα για εκτίμηση και αξιοποίηση της πληροφόρησης αυτής κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Στα πλαίσια του μεταρρυθμιστικού αυτού έργου όλοι οι επηρεαζόμενοι θα τύχουν ενημέρωσης ή/και εκπαίδευσης ενώ με την ολοκλήρωση του η χρηματοοικονομική διαχείριση του κράτους θα τεθεί σε μια σύγχρονη βάση, εφάμιλλη των πιο προοδευμένων κρατών στον τομέα αυτό.