Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


    Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Δανείων και Εγγυήσεων, σκοπό έχει την παρουσίαση των οικονομικών συναλλαγών του Κράτους στη βάση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ή/και άλλων βέλτιστων διεθνών πρακτικών, για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση.

    Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, έχει αναληφθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη, το Έργο Μετάβασης στη Λογιστική Βάση των Δεδουλευμένων.

    Επιπρόσθετα, παρέχεται πληροφόρηση σε μηνιαία βάση για την υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς επίσης και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Κράτους.