Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Η Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΔΕΠ) έχει οριστεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκτελεί τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, του Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), του κεντρικού φορέα διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών (ΦΕΔ) και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης στη διαχείριση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.No documents found