Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Ν.11(I)/2006 ΚΑΙ Ν.12(I)/2006. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΑπλοποιημένα Πρότυπα Έγγραφα για Διαγωνισμούς κάτω των ορίων για Υπηρεσίες και Προμήθειες με Ηλεκτρονική Υποβολή
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Κλειστή Διαδικασία) στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες και Υπηρεσίες με βάση το Άρθρο 90(1) (β) και το Άρθρο 90(1) (γ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔικαιούμενοι συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρότυπο Έγγραφο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για Αγορά Νομικών Υπηρεσιών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών - 10_1_19
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Έργα με βάση τον Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες με βάση το Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες με βάση το Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Κλειστή Διαδικασία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Κλειστή Διαδικασία)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρομήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρομήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής (ΑΓΓΛΙΚΑ)
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Έργων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Διαφημιστικές Υπηρεσίες
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων