Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η Διεύθυνση Μισθολογικών Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας έχει την κύρια ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη καταβολή τόσο των αποδοχών των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των Κρατικών Υπαλλήλων όσο και των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.
Στόχοι:


Η έγκαιρη και ορθή καταβολή των μισθολογίων των Κρατικών Υπαλλήλων, του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και των Κυβερνητικών Συνταξιουχων.
Σκοποί και αρμοδιότητες:


· Η ορθή και έγκαιρη καταβολή:

      o Των αποδοχών και διαφόρων επιδομάτων στους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και στους Κρατικούς Υπαλλήλους.
      o Του εφ’ άπαξ ποσού στους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και στους Κρατικούς Υπαλλήλους που αφυπηρετούν.
      o Των συντάξεων στους Κυβερνητικούς συνταξιούχους ή στις χήρες και τα τέκνα τους.
· Η ετοιμασία των προϋπολογισμών των αποδοχών και διαφόρων επιδομάτων για τους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και τους Κρατικούς Υπαλλήλους, τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα τρία έτη, που αποστέλλεται στα Τμήματα για τις σχετικές διορθώσεις, αν υπάρχουν, πριν ενσωματωθούν στους Προϋπολογισμούς.
· Η τήρηση αρχείου για όλους τους Κρατικούς Υπαλλήλους τα οποία αξιοποιούνται από τα Τμήματα για την ετοιμασία διαφόρων μελετών.
· Η διαχείριση του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση τη συμφωνία που έγινε μεταξύ της Κυβέρνησης και των συντεχνιών που διασφαλίζει την κατοχύρωση των χρημάτων του Ταμείου. Προβαίνει επίσης στην καταβολή του Ταμείου Προνοίας στο Τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό κατά την αφυπηρέτηση / παραίτηση του.
· Η μελέτη, έγκριση και παρακολούθηση της παραχώρησης προκαταβολών για την αγορά οχημάτων σε υπαλλήλους που χρησιμοποιούν εκτεταμένα το ιδιωτικό τους όχημα για υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς και προκαταβολών για αγορά επίπλων και σκευών και πληρωμή ενοικίων σε υπαλλήλους που μετατίθενται στο εξωτερικό.Παραχώρηση Προκαταβολών