Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Το ΩΚΠ (Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό) απαρτίζουν οι ωρομίσθιοι οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται στην κυβερνητική υπηρεσία, πληρώνονται στη βάση των δεδουλευμένων ωρών εργασίας και εκτελούν χειρονακτική εργασία.

Το ΩΚΠ χωρίζεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

· Τακτικό ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να πληρώσει νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον προϋπολογισμό ή έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων του προϋπολογισμού και έχει συμπληρώσει 52 εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας ως έκτακτο ΩΚΠ
· Έκτακτο ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να πληρώσει νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον προϋπολογισμό ή έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων του προϋπολογισμού και δεν έχει ακόμη συμπληρώσει 52 εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας
· Εποχικό ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για προκαθορισμένη περίοδο, για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.
Το ΩΚΠ πληρώνεται σε μηνιαία βάση. Οι ωρομίσθιοι εργάζονται συνήθως 38 ώρες την εβδομάδα, το οποίο αντιστοιχεί σε 165,12 ώρες ανά μήνα. Ο υπολογισμός των μηνιαίων ωρών υπολογίζεται με τον τύπο:


Ώρες ανά εβδομάδαΧ52,14

12


Τα μέλη του Ω.Κ.Π. εντάσσονται ανάλογα με τα επαγγέλματά τους, τα οποία καθορίζονται από το Τ.Δ.Δ.Π., στις αντίστοιχες κλίμακες. Για την κάθε κλίμακα καθορίζεται το ωρομίσθιο, ως ποσό ανά ώρα εργασίας που ορίζει με εγκύκλιό του το Τ.Δ.Δ.Π.

Το ωρομίσθιο του ΩΚΠ αναπροσαρμόζεται λόγω:

Ø αυξομείωσης του τιμαριθμικού επιδόματος (κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο),
Ø παραχώρηση γενικών αυξήσεων (όποτε αυτό αποφασιστεί από την Μ.Ε.Ε.)
Ø προσαύξησης που κερδίζεται (κάθε Απρίλιο)
Όσοι ωρομίσθιοι είναι μέλη του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ω.Κ.Π. δικαιούνται σε άδεια ασθενείας. Εξαιρούνται οι αγροπυροσβέστες που δεν είναι μέλη του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ω.Κ.Π.

Το μέλους του τακτικού Ω.Κ.Π. δικαιούται σε 40 εργάσιμες μέρες άδειας ασθενείας, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν σε 80 μετά από έγκριση του Ιατροσυμβουλίου κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το έκτακτο Ω.Κ.Π. δικαιούται άδεια ασθενείας κατ΄ αναλογία της έκτακτης απασχόλησης του, 25 εργάσιμες μέρες το χρόνο.

Η πρώτη μέρα άδειας ασθενείας δεν πληρώνεται ούτε για τους τακτικούς ούτε για τους έκτακτους.

Σύμφωνα με τον Καν. 41, το Ω.Κ.Π. δικαιούται σε ετήσια προσαύξηση κάθε 1η Απρίλιου. Το ποσό της ετήσιας προσαύξησης καθορίζεται από την εγκύκλιο του Τ.Δ.Δ.Π. Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτοι ωρομίσθιοι που έχουν υπηρεσία μικρότερη των 52 εβδομάδων δικαιούνται αναλογία προσαύξησης, νοουμένου ότι ήταν στην υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Αναλογία προσαύξησης δικαιούνται και οι ωρομίσθιοι που απουσίαζαν από την εργασία τους με άδεια άνευ απολαβών ή ήταν με άδεια ασθενείας και πληρώνονταν από το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Ω.Κ.Π. διέπεται από:

· Κανονισμούς Όρων Απασχόλησης Ω.Κ.Π.
· Εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
· Αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής Εργατών

ΕΝΤΥΠΑ

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

· Γ.Λ.43 – Ατομικά Στοιχεία Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Α- Έντυπο αλλαγής στοιχείων Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Β.Τ. –Καταχώρηση ωρών Τακτικού Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Β.Ε. – Καταχώρηση ωρών Έκτακτου/Εποχικού Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Γ- Καταχώρηση ωρών άδειας ασθενείας για Ω.Κ.Π.
Τα πιο πάνω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» , «ΕΝΤΥΠΑ Γ.Λ.».

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το Ω.Κ.Π. δικαιούται τα πιο κάτω επιδόματα:

· Επίδομα Επίβλεψης
· Επίδομα αναρρίχησης πασσάλου
· Επίδομα Σαββατοκυρίακου
· Επίδομα Σαββατοκυρίακου και νύκτας
· Επίδομα βάρδιας

Για τα επιδόματα επίβλεψης και αναρρίχησης πασσάλου καθορίζεται ποσό με εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην αρχή κάθε χρόνου, ενώ τα υπόλοιπα επιδόματα δίνονται με ποσοστό το οποίο προστίθεται στο ωρομίσθιο του υπαλλήλου που το δικαιούται.

Τα εν λόγω επιδόματα έχουν υποστεί μειώσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε Περί Προϋπολογισμού Νόμους, αρχίζοντας από το 2013.

Σημειώνεται ότι το Ω.Κ.Π. με βάση τους κανονισμούς δικαιούταν τα επιδόματα κομπρεσσόρου (Καν. 62), σήραγγας (Καν.56), λουστραδόρου (Καν.64), ζώου (Καν. 60) και περιοδείας (επαρχιακό και παγκύπριο) (Καν.51) τα οποία έχουν καταργηθεί με τις εγκύκλιους Μ.Ε.Ε. αρ 1/2012 ημερ. 25/7/2012 και Μ.Ε.Ε. αρ.3/2014 ημερ. 26/2/2014 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΩΚΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου στην ενότητα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» κάτω από τη «Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων» - «Μονοήμερη εκπαίδευση υπαλλήλων λογιστηρίων».