Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στις 25 Μαΐου 2018, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Επίσης, στις 31 Ιουλίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 125 (Ι) του 2018, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR).

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για διαφανή, νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχει οριστεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων η κα. Αλεξάνδρα Ευθυμίου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου (Τηλ: 22602427, Φαξ: 22302433, Ηλ. Ταχυδρομείο: aefthimiou@treasury.gov.cy) στην οποία μπορείτε να αποτείνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχει καταρτιστεί Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε πιο κάτω.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα