Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών για το έτος 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2022


Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2021

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, δημοσιεύει τις διαγραφές που έγιναν για το έτος 2021 από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί ανέρχεται στα €2.477.136,75, από το οποίο ποσό ύψους €2.466.571,51 αφορά διαγραφές άνω των €1.000 και ποσό ύψους €10.565,24 αφορά διαγραφές κάτω των €1.000.

Οι πιο πάνω διαγραφές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, www.treasury.gov.cy (Δημοσιοποίηση Στοιχείων - Δημοσιοποίηση Διαγραφών – 2021).