Γενικό Λογιστήριο | Εγκύκλιοι

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
ΚΕΑΑ 03 2011/09/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 09 2013/11/20 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 11 2015/10/07 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 01 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εγχειρίδιο - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 08 2013/07/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Μέτρα για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 04 2011/10/06 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεις Υπηρεσιών με Συμβούλους Μελετητές Οικοδομικών Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 06 2012/06/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 05 2012/02/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 02 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 07 2013/04/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τραπεζικές Εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης για υφιστάμενες συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 10 2015/06/25 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Tροποποιήθηκε από άλλη Εγκύκλιο Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 12 2016/05/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων "Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016" (Κ.Δ.Π. 138/2016) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 13 2017/05/31 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΕΑ). Μετάβαση σε Μηχανογραφημένες Συνεδρίες. Διαδικτυακός Χώρος "η-Συνεργασία" (sharepoint) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 2021/12/22 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 100 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθετικό Πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 053 2010/11/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 074 2016/04/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αγορά Νομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Ανάθεση συμβάσεων, ενημέρωση συστήματος e-procurement, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσίες συμβούλων μελετητών οικοδομικών και τεχνικών έργων Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 105 2018/05/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 14 2018/07/02 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 2019/02/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 106 2019/01/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις Έργων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 108 2020/01/09 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών εργαλείων στις Δημόσιες Συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 15 2020/03/23 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109 2020/03/26 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του Κορονοϊού (COVID-19) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β 2020/04/15 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω Κορωνοίου (COVID-19) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 16 2020/06/18 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 110 2020/07/10 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Συμπερίληψη όρων στα Συμβόλαια που προκύπτουν από Δημόσιες Συμβάσεις για την πλήρη αδειοδότηση των επιχειρήσεων/φυσικών προσώπων για την προμήθεια ασφάλτου Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 111 2020/07/31 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής για Έργα του Δημοσίου Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 17 2021/2/17 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 18 2021/11/05 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Λόγω της Πανδημίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 112 2022/07/18 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τροποποίηση Χρηματικών Ορίων Εγκυκλίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 και Ευελιξία στη Διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου Εγγράφων Διαγωνισμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 19 2022/08/09 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 114 2022/11/02 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσίες Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 113 2022/11/02 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αναθεώρηση Ρυθμίσεων για Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 20 2023/05/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Δείκτης Εργατικού Κόστους στα Συμβόλαια Σε ισχύ Acrobat Reader File
Back To Top