Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ικανοποίηση Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης


Διαδικασία Εξέτασης-Υλοποίησης Αιτημάτων Πυρήνων Μάθησης

Ο Πυρήνας Μάθησης κάθε Οργανισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας, υποβάλλει στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) Ετήσιο Σχέδιο Δραστηριοτήτων Μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες για ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν εντοπιστεί. Μέρος των δραστηριοτήτων αυτών, οι οποίες αφορούν σε οριζόντια θέματα εκπαίδευσης, υποβάλλονται ως αιτήματα προς υλοποίηση από την ΚΑΔΔ. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται σε συνάντηση που πραγματοποιείται με τον Πυρήνα Μάθησης του κάθε Οργανισμού, όπου διευκρινίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ παράλληλα γίνεται χρονοπρογραμματισμός της διεξαγωγής τους.

Η ΚΑΔΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, σχεδιάζει τα Εργαστήρια, σε συνεργασία με τον Πυρήνα Μάθησης από τον οποίο προέρχονται τα αιτήματα και τον εκπαιδευτή στον οποίο θα τα αναθέσει, και, στη συνέχεια, προχωρεί στην υλοποίησή τους. Τα αιτήματα τα οποία ικανοποιούνται από την ΚΑΔΔ, αφορούν σε θέματα Οργανωσιακής και Διευθυντικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Προσωπικών και Διαπροσωπικών Δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανάπτυξης Μικρών Ομάδων και Διοικητικών Δομών, Θεσμών και Διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.

No documents found


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi