Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Ιστορική Αναδρομή

1991–1996

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) ιδρύθηκε το 1991 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 35.582/ημερ. 22.5.1991) για να συμβάλει στη διευθυντική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής δημόσιας διοίκησης. Η ΚΑΔΔ υλοποιεί την αποστολή της κυρίως μέσα από α) τον σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων μορφών μαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο στην τάξη όσο και στο χώρο εργασίας, β) την ανάπτυξη στρατηγικών πρωτοβουλιών, γ) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δ) την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας. Αυτή την περίοδο αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η στρατηγική πρωτοβουλία για την εισαγωγή μίας νέας και πιο επαρκούς αξιολόγησης προσωπικού.

1996-2001

Την περίοδο 1996-2001, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Ακαδημία, πέραν από τον παραδοσιακό της ρόλο, επικέντρωσε τις δραστηριότητες της στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας έμπρακτα και αποφασιστικά την ενταξιακή προσπάθεια της Κύπρου. Κύριοι στόχοι στο στάδιο εκείνο ήταν αφενός, η παροχή σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων λειτουργών μιας σφαιρικής βασικής κατάρτισης πάνω στη λειτουργία, τις πολιτικές και τις πρακτικές της ΕΕ και αφετέρου, η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού προβληματισμού για τις προεκτάσεις της Ευρωπαϊκής προοπτικής για την κυπριακή δημόσια υπηρεσία και τους δημόσιους λειτουργούς.

2001-σήμερα

Ενώ αρχικά η αποστολή της ΚΑΔΔ κάλυπτε τις μαθησιακές ανάγκες της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το 2001, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφαση με αρ. 53.330/ημερ. 14.3.2001, επέκτεινε την εντολή της επιτρέποντας τη δυνατότητα συμμετοχής Λειτουργών από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ημικρατικοί οργανισμοί κτλ.) στα προγράμματα της ΚΑΔΔ, δεδομένου ότι οι ανάγκες εκπαίδευσης της δημόσιας υπηρεσίας δεν θα επηρεάζονταν. Σχετικά, η ΚΑΔΔ έχει πρόσφατα (2009) αναλάβει ένα σημαντικό Έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από το 2001, και αφού το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης σε σχέση με την ΕΕ είχε ολοκληρωθεί, η ΚΑΔΔ σταδιακά επικεντρώθηκε στις δραστηριότητες που αφορούν τη Διοικητική Ανάπτυξη. Μία σημαντική εξέλιξη ήταν η εισαγωγή του Συστήματος Αποκεντρωμένης Διαχείρισης της Μάθησης. Η πολιτική αυτή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2001 και επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση της ικανότητας των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας να διαχειρίζονται τη μάθηση με τρόπο αποτελεσματικό και συστηματικό. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με ένα όραμα: κάθε Οργανισμός της δημόσιας υπηρεσίας να έχει ένα καλά οργανωμένο και ενδυναμωμένο Πυρήνα Μάθησης, ο οποίος στη βάση της πολιτικής μάθησης του κάθε Οργανισμού, με τη συνεχή υποστήριξη του οικείου Διευθυντή και σε συνεργασία με την Ακαδημία, να διαχειρίζεται πάνω σε συνεχή και συστηματική βάση τη λειτουργία της μάθησης στον Οργανισμό, τόσο με τη μορφή της μάθησης σε επιμορφωτικά προγράμματα, όσο και με τη μορφή της μάθησης μέσα από την εργασία, με στόχο την ικανοποίηση αναγκών που σχετίζονται με ατομικές δεξιότητες, θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέματα διοίκησης.

Μετά την ένταξη στην ΕΕ το 2004, η ΚΑΔΔ αξιοποίησε ευκαιρίες για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ (Transition Facility, τέσσερα Έργα στο πλαίσιο του INTERREG) έτσι ώστε να παρέχει οριζόντια εκπαιδευτικά προγράμματα σε κάθε ενδιαφερόμενο δημόσιο υπάλληλο.
Από το 2005, ο αριθμός του προσωπικού της ΚΑΔΔ, άρχισε σταδιακά να αυξάνεται επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με μεγαλύτερη επάρκεια. Σήμερα η ΚΑΔΔ αριθμεί 30 μέλη του προσωπικού, περιλαμβανομένων Λειτουργών Επιμόρφωσης, Διοικητικών Λειτουργών και Γραμματειακού Προσωπικού.
Σημαντική εξέλιξη είναι η επιτυχία της ΚΑΔΔ να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου 2007-2014 για δύο συγχρηματοδοτούμενα Έργα που αφορούν την ανάπτυξη της στρατηγικής ηγεσίας και της διοικητικής ικανότητας α) της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και β) της κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας.

2009-2014 Τίτλος Έργου: «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία)

2009-2015 Τίτλος Έργου: «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» (συγχρηματοδοτούμενο Έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία)

2010-2012 Εν όψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η ΚΑΔΔ υλοποίησε με επιτυχία σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα σε διάφορες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων και σε ομάδες άλλων εμπλεκόμενων. Τα προγράμματα αφορούσαν τις στρατηγικές, διοικητικές-διεκπεραιωτικές, διαδικαστικές και πρακτικές δράσεις που απαιτούνται για μία επιτυχημένη διαχείριση της κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Η ΚΑΔΔ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη δημόσια υπηρεσία στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις ενός γρήγορα μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Θα επιδιώξει την κάλυψη των αυξανόμενων οριζόντιων αναγκών για εκπαίδευση και την περαιτέρω ανάπτυξη της αποκεντρωμένης διαχείρισης της μάθησης. Όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η ΚΑΔΔ είναι πρόθυμη να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ηγεσία και τη στρατηγική διοίκηση αλλά και να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την πτυχή της εκπαίδευσης αυτών των οργανισμών, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος συγχρηματοδοτούμενου Έργου. Για την επίτευξη των πιο πάνω γίνονται εντατικοποιημένες προσπάθειες για ανάπτυξη της εσωτερικής επάρκειας μέσα από την επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση. Η ΚΑΔΔ επιθυμεί να αναβαθμίσει τη δημόσια εικόνα της και να καταστήσει τη δουλειά της περισσότερο ορατή τόσο στους άμεσους της αποδέκτες , δηλαδή τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα.Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi