Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ/CAF) στην ΚΑΔΔ    Με απόφαση της Διευθυντικής Ομάδας της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, συστάθηκε ομάδα για την αυτοαξιολόγηση του οργανισμού με βάση το Ευρωπαϊκό μοντέλο αξιολόγησης CAF (Common Assessment Framework) ή ΚΠΑ (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης). Το CAF είναι ένα εργαλείο της διοίκησης ποιότητας, που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αυτοαξιολόγηση των οργανισμών του Δημόσιου τομέα. Είναι ένα δυναμικό πλαίσιο αρχών και διαδικασιών με 9 κριτήρια και 28 υποκριτήρια, στη βάση των οποίων αυτοαξιολογείται ο οργανισμός, με σκοπό την ετοιμασία σχεδίων για βελτιωτικές δράσεις και, συνεπώς, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής του.

    Για την αυτοαξιολόγηση της ΚΑΔΔ, πραγματοποιήθηκαν 13 συναντήσεις των μελών της ομάδας, από τις 05/09/2011 μέχρι τις 31/10/2011. Κατά την εφαρμογή του μοντέλου, τα μέλη της ομάδας συζητούσαν αρχικά την έννοια των υπό αξιολόγηση κριτηρίων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία κοινή αντίληψη για το κάθε κριτήριο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε και η περιγραφή που δίνεται στο Εγχειρίδιο Αυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια, γινόταν συζήτηση για την έννοια του κάθε υποκριτηρίου και όπου χρειάστηκε διαμορφώνονταν αντίστοιχοι δείκτες αξιολόγησης για προβληματισμό. Με βάση τους δείκτες συζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα δυνατά σημεία της ΚΑΔΔ καθώς και αντίστοιχες εισηγήσεις για βελτίωση. Στη συνέχεια, δόθηκε η βαθμολογία για κάθε υποκριτήριο και υπολογίστηκε ο μέσος όρος βαθμολογίας για κάθε κριτήριο.

    Με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας αυτοαξιολόγησης διαμορφώθηκε τελική έκθεση η οποία κοινοποιήθηκε στο προσωπικό της ΚΑΔΔ. Τα αποτελέσματα του CAF έχουν αξιοποιηθεί στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Στρατηγικού Προγραμματισμού της ΚΑΔΔ μέσα από την εφαρμογή του Balanced Scorecard.No documents foundΕκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi