Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Μεθοδολογική Προσέγγιση στη Μάθηση

Το μοντέλο εκπαίδευσης που η Ακαδημία εφαρμόζει στα προγράμματά της δεν είναι ακαδημαϊκού τύπου. Η συμβατική από καθέδρας διδασκαλία αποφεύγεται. Ο λόγος γι’ αυτό έγκειται στο γεγονός ότι για την Ακαδημία η μάθηση δεν ισοδυναμεί με την απλή πρόσληψη πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αντίληψη της Ακαδημίας, η μάθηση στους Οργανισμούς, για να είναι ολοκληρωμένη, πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη της δυνατότητας επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο που να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν οι ίδιοι μέσα τους τη μάθηση που θα τους επέτρεπε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους. Χρησιμοποιούνται συμμετοχικές μέθοδοι, όπως η συζήτηση, η ιδεοθύελλα, η εργασία σε μικρές ομάδες, οι περιπτωσιολογικές μελέτες, οι δραματοποιήσεις ρόλων και τα εκπαιδευτικά παιγνίδια. Μέσα από τις μεθόδους αυτές καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική εργασία και για ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της μάθησης.

Ουσιαστικά, μέσα από την αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των προηγούμενων γνώσεων των εκπαιδευομένων, αλλά ιδιαίτερα των εμπειριών και βιωμάτων τους από την ίδια την καθημερινή τους εργασία, επιδιώκεται η μεταφορά της μάθησης από την τάξη στο χώρο εργασίας. Εξ’ ου και ο ρόλος του εκπαιδευτή στα προγράμματα της Ακαδημίας δεν είναι μόνο αυτός του ειδικού στο θέμα της προσφερόμενης εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα και εκείνος του ατόμου που με τη χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων διευκολύνει τη διαδικασία παραγωγής μάθησης (ρόλος facilitator).

Παράλληλα με τις πιο πάνω μεθοδολογίες, οι οποίες συμβάλλουν στη μεταφορά της μάθησης «από την τάξη» (off -the- job learning) στο χώρο εργασίας, η Ακαδημία προωθεί και τη χρησιμοποίηση μεθοδολογιών μάθησης «μέσα από την εργασία» (on -the- job learning). Τέτοιες μεθοδολογίες είναι το Coaching (Καθοδήγηση/Προγύμναση), το Action Learning (ομάδες αλληλοϋποστήριξης) και ο δομημένος διάλογος μεταξύ εμπλεκομένων για συναινετική αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων. Οι μεθοδολογίες μάθησης «μέσα από την εργασία» έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούν τη μεταφορά της μάθησης, και συνεπώς ούτε το ξεπέρασμα των δυσκολιών και εμποδίων για την υλοποίηση της μεταφοράς, δεδομένου ότι αυτές εστιάζονται στην πραγματική εργασία που οι εκπαιδευόμενοι έχουν να επιτελούν ή σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεσή της. Στις περιπτώσεις αυτές η απόσταση μεταξύ μάθησης και εργασίας εκμηδενίζεται.

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ακαδημία προωθεί τη μάθηση, όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει, γιατί η Ακαδημία θεωρεί ακριβώς ότι δεν είναι μόνο τα άτομα που μαθαίνουν. Υποκείμενα μάθησης μέσα στους Οργανισμούς μπορούν να είναι επίσης ομάδες ατόμων που εργάζονται από κοινού για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων και που πιθανόν να έχουν συγκεκριμένες ομαδικές ανάγκες μάθησης, καθώς επίσης και οι ίδιοι οι Οργανισμοί στο σύνολό τους.


Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi

Διαχείριση της Μάθησης