Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Αποστολή


To Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), μέσα από τη διαμόρφωση και εφαρμογή κρατικών προγραμμάτων και πολιτικών, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εξορθολογισμό των οργανωτικών δομών και διαδικασιών, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους και μέσα, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την καθιέρωση διαφάνειας σε ότι αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το όραμα του Τμήματος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, αποδοτικής και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία, αξιοποιώντας και τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, να είναι σε θέση να προσφέρει ψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να αντιμετωπίζει/ αξιοποιεί με επιτυχία τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι στρατηγικοί στόχοι στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης είναι:

  • η βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας που θα επέλθει από την απλοποίηση των διαδικασιών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τον εξορθολογισμό των οργανωτικών δομών και γενικά την ενίσχυση της διοικητικής δυνατότητας των οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας
  • η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική αξιοποίησή του με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του
  • η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, και στην κοινωνία ως σύνολο, έγκαιρα και αποτελεσματικά, και παράλληλα, η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο δράσης της διοίκησης
  • η συμβολή στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_III_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝfinal.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 364,85Kb)

No documents found


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού