Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη


Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη


Γενικά

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν, για την Κύπρο, την πρώτη εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής. Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα προς τη δημιουργία μίας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που να λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, παρέχοντας ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τα ΚΕΠ αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να διακινούνται τα έγγραφα και να μη μετακινούνται οι πολίτες από Υπουργείο σε Υπουργείο, ή από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Την ευθύνη για την εποπτεία, συντονισμό και ανάπτυξη του θεσμού των ΚΕΠ έχει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Έντεκα χρόνια μετά τη λειτουργία του πρώτου ΚΕΠ στη Λευκωσία, ο θεσμός έχει εξελιχθεί σημαντικά σε ποικίλους άξονες. Το δίκτυο των ΚΕΠ επεκτάθηκε με τρόπο ώστε να λειτουργούν δύο ΚΕΠ στην επαρχία Λευκωσίας, ένα ΚΕΠ στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου καθώς και 2 περιφερειακά στην Πόλη Χρυσοχούς και στο Πελένδρι. Κατά την περίοδο 2011-2012 ανακαινίστηκαν τα ΚΕΠ Λευκωσίας και Λεμεσού, με σκοπό τη δημιουργία χώρων που να είναι φιλικοί προς τους επισκέπτες και ειδικά σχεδιασμένοι για αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού, ενώ για τον ίδιο λόγο μεταστεγάστηκε το ΚΕΠ Λάρνακας το 2012 σε νέο κτήριο και το ΚΕΠ Λευκωσίας το 2015, σε κτήριο με πολλαπλάσιες δυνατότητες εξυπηρέτησης και άνετους χώρους στάθμευσης για όλους τους επισκέπτες.

Το τελευταίο μας έργο ήταν η σύσταση δεύτερου ΚΕΠ στη Λευκωσία (ΚΕΠ Λευκωσίας 2), μετά από Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, για σύσταση ΚΕΠ στο κέντρο της πόλης. Το ΚΕΠ Λευκωσίας 2, λειτουργεί από 5/12/2016, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄36. Περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του ημερ. 17 Μαρτίου 2017 ενέκρινε τη σύσταση και λειτουργία εντός του 2017 ακόμη 5 ΚΕΠ (νέο/ δεύτερο ΚΕΠ στη Λεμεσό, ΚΕΠ στο Κολόσσι και μετατροπή 3 υποστατικών των επαρχιακών γραφείων Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας σε ΚΕΠ, με προτεραιότητα αυτό της Λευκωσίας), και εντός του 2018 ακόμη ενός ΚΕΠ (μετατροπή υποστατικού επαρχιακού γραφείου ΤΟΜ στην Πάφο) (Σύνολο 14 ΚΕΠ).

Σημαντικό κομμάτι στην επιτυχία ενός έργου όπως είναι τα ΚΕΠ είναι η συμβολή του προσωπικού και η ικανότητα του να ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις προκλήσεις που του παρουσιάζονται. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕΠ δεν περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Επεκτείνεται και περιλαμβάνει, σε συστηματική βάση, την καλλιέργεια κι άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η εξυπηρέτηση πολιτών, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η επαγγελματική συμπεριφορά. Η ένταξη αξιών και αρχών στο θεσμό, όπως συνέπεια, υπευθυνότητα, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση αποτέλεσε μέρος του σχεδιασμού και της ταυτότητας του θεσμού, ενώ είναι πάντα μέρος κάθε νέας δράσης και της καθημερινής λειτουργίας και εποπτείας των ΚΕΠ. Στόχος είναι η δημιουργία νέας κουλτούρας στον εργασιακό χώρο με επίκεντρο τον πολίτη, η οποία να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των μελών του προσωπικού και στη θετική προσέγγιση και επικοινωνία με τους πολίτες.

Η σημαντικότερη εξέλιξη όμως του θεσμού αφορά στον τρόπο λειτουργίας του, με στόχο, κυρίως, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών: οι πολίτες θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας εξυπηρέτησης, οποιοδήποτε ΚΕΠ και να επισκεφθούν. Στα πλαίσια του στόχου αυτού, από το 2015 τα ΚΕΠ εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο αφορά αφενός στην τυποποίηση των διεργασιών εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας και αφετέρου στη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής τους σε όλα τα ΚΕΠ.


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Τα ΚΕΠ σήμερα προσφέρουν πέραν των 70 δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από τα ακόλουθα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων και Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών και το Υπουργείο Άμυνας.

Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα ΚΕΠ προσφέρουν δύο ειδών υπηρεσίες: (α) υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου, όπως η έκδοση κάρτας νοσηλείας και πιστοποιητικού γέννησης/θανάτου και (β) υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για επεξεργασία και διεκπεραίωση, όπως είναι η έκδοση ταυτότητας, διαβατηρίου και άδειας οδήγησης, καθώς και η παραλαβή αιτήσεων για ένα αριθμό χορηγιών και επιδομάτων.


Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα ΚΕΠ είναι συνεχές από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε ΚΕΠ και τις υπηρεσίες που προσφέρει μπορείτε να βρείτε στις συνδέσεις που ακολουθούν.Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών για τα ΚΕΠ 2017

Στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008, διεξάγεται κάθε τρία χρόνια Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών, με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης πολιτών του θεσμού των ΚΕΠ ως εργαλείο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη το 2014 από ιδιωτικό οίκο συμβούλων και επαναλήφθηκε το 2017 από το ΤΔΔΠ σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία. Η έρευνα διεξήχθη με ανώνυμα ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν πολίτες σε όλα τα ΚΕΠ, κατά την περίοδο 20/2/2017 - 5/3/2017. Αξιοποιήθηκε δείγμα 2,480 ερωτηματολογίων παγκύπρια.
Τα αποτελέσματα της Έρευνας παρουσιάζονται αναλυτικά στο σύνδεσμο που ακολουθεί::

Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών ΚΕΠ 2017 (003).pdfΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 1_ Πληροφορίες _ ΚΕΠ _Λευκωσίας_1.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 213,14Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2_Πληροφορίες ΚΕΠ Λευκωσίας_2.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 443,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3_Πληροφορίες ΚΕΠ_ Λεμεσού.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 449,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ATTY45N0.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 213,43Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 5_Πληροφορίες _ΚΕΠ Παφου.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 215,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 6_Πληροφορίες ΚΕΠ_ Αμμοχώστου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 453Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 7_Πληροφορίες ΚΕΠ Π Χρυσοχούς.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 450,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 8_Πληροφορίες ΚΕΠ_Πελενδρίου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 449,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ATTJ15KX.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 213,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat TRIPTIXO KEP 2015.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 6915,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών ΚΕΠ 2017 (003).pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 342,53Kb)

No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/09/2020 01:22:21 PM
 

© 2010 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού