ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρμοδιότητες


  Το ΤΔΔΠ αποτελεί Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών και είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ενδεδειγμένης πολιτικής σε ότι αφορά τη διοίκηση του προσωπικού του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, το ΤΔΔΠ έχει την άμεση ευθύνη για 48,000, περίπου, εργοδοτούμενους στο δημόσιο τομέα (δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και εργατοτεχνίτες) και ασκεί συμβουλευτικό ρόλο για άλλους 20,000, περίπου, εργοδοτουμένους στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Το ΤΔΔΠ έχει, επίσης, την ευθύνη για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.


  Ο Διευθυντής του ΤΔΔΠρ:

  • Είναι ο κατά Νόμο Προϊστάμενος και χειρίζεται τα θέματα διοίκησης και ανάπτυξης του εναλλάξιμου προσωπικού (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού), που αριθμεί 3.000 περίπου προσωπικό από τις 16.000 περίπου κατειλημμένες μόνιμες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας, και το οποίο ικανοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες ολόκληρης της δημόσιας υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί ξεχωριστός Τομέας, ο Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού.
  • Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
  • Συμμετέχει εκ μέρους της Επίσημης Πλευράς στα διάφορα όργανα εργασιακών σχέσεων, δηλαδή τη:

   – Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ)
   – Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ)
   – Μικτή Επιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ)  ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:


  • Διαμόρφωση πολιτικής, διενέργεια μελετών και παροχή συμβουλών σε σχέση με τα ακόλουθα

   – Πρόσληψη (μόνιμου, έκτακτου και ωρομίσθιου) προσωπικού
   – Στελέχωση υπηρεσιών
   – Σχέδια Υπηρεσίας
   – Όρους απασχόλησης, καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα υπαλλήλων (χρόνος εργασίας, άδειες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχικός κώδικας κλπ)
   – Μισθούς, επιδόματα και άλλα οικονομικά ωφελήματα
   – Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού
   – Αφυπηρετήσεις και Συντάξεις και Ταμεία Προνοίας (για το ΩΚΠ)
   – Όρους υπηρεσίας επιτόπιου προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό.


  • Άμεση ευθύνη για το εναλλάξιμο προσωπικό (μόνιμο, έκτακτο)

   – Προσλήψεις
   – Προαγωγές
   – Τοποθετήσεις, μετακινήσεις, μεταθέσεις κλπ
   – Στελέχωση υπηρεσιών
   – Πειθαρχικά παραπτώματα

  • Άμεση ευθύνη για συγκεκριμένα επαγγέλματα Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ) (Αχθοφόροι/ Κλητήρες, Γενικοί Βοηθοί, Καθαρίστριες Επαρχίας Λευκωσίας)

   – Προσλήψεις
   – Τοποθετήσεις, μετακινήσεις
   – Στελέχωση υπηρεσιών

  • Διεξαγωγή επισκοπήσεων προσωπικού, καθώς και μελετών σχετικά με:

   – Οργανωτικές και μισθοδοτικές διαρθρώσεις
   – Διαδικασίες, οργάνωση, στελέχωση και μεθόδους

  • Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για το δημόσιο τομέα (μέσω της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης)

   – Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας
   – Ανάπτυξη και υποστήριξη «πυρήνων μάθησης» στα Υπουργεία και Τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης
   – Εισαγωγική κατάρτιση νεοεισερχομένων.
   – Ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών.
   – Ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων.
   – Διοργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων διαχείρισης των αλλαγών στη δημόσια διοίκηση που απορρέουν από την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
   – Διοργάνωση σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς του δημόσιου τομέα επιμορφωτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα θέματα.
   – Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης.
   – Ενίσχυση της προσπάθειας των Oργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας να αυτοαναπτυχθούν και να βελτιωθούν με το σχεδιασμό και την υποστήριξη ενδοοργανωσιακών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework-CAF) στη δημόσια διοίκηση της Κύπρου.

  • Προώθηση μέτρων με σκοπό την αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη

   – Επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) με στόχο την προσφορά στον πολίτη των υπηρεσιών που χρειάζεται κατά τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο
   – Δημιουργία Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης με στόχο την παροχή πληροφόρησης αλλά και υπηρεσιών στον πολίτη

  • Διαμόρφωση μηχανισμών διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμμετοχή του Διευθυντή του Τμήματος ως μέλους της Επίσημης πλευράς στην Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ), στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) και στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ). Συμμετοχή επίσης Λειτουργών των αρμοδίων Τομέων του Τμήματος ως Γραμματέων στις Επιτροπές ΜΕΠ, ΜΕΠΕΥ και ΜΕΕ (Μικτή Εργατική Επιτροπή) και ως Προέδρων στις Μόνιμες Υποεπιτροπές αυτών (ΜΥΜΕΠ και ΜΥΜΕΕ).
  • Ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία

   – Διάγνωση αναγκών για έκτακτο προσωπικό
   – Συμμετοχή στις Επιτροπές ενστάσεων
   – Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους όρους απασχόλησης έκτακτου προσωπικού

  • Ενεργός συμμετοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί αξιολόγησης υποψηφίων για διορισμό σε ορισμένες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία

   – Συμμετοχή του Διευθυντή στην Ειδική Επιτροπή που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για τη Δημόσια Υπηρεσία, για την οποία εφαρμόζονται οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι
   – Καταρτισμός του καταλόγου θέσεων για τις οποίες διεξάγεται γραπτή εξέταση με βάση την προαναφερόμενη νομοθεσία, καθώς και του καταλόγου θέσεων για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές και κατάθεση των εν λόγω Καταλόγων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση
   – Αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης με βάση τις οδηγίες της Ειδικής Επιτροπής.

  • Ενεργός συμμετοχή στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό:

   – Συμμετοχή στις Επιτροπές Επιλογής στα Τμήματα όπου εφαρμόζονται τα Σχέδια Πλήρωσης Ωρομίσθιων Θέσεων
   – Συμμετοχή στις Επιτροπές Ενστάσεων για πλήρωση θέσεων Κατηγορίας Α’ στα Τμήματα όπου εφαρμόζονται τα Σχέδια Πλήρωσης Ωρομίσθιων θέσεων
   – Συμμετοχή στα μικτά κλιμάκια που συστήνονται για προαγωγή ωρομισθίων ε ωρομίσθια θέση Επιστάτη Α’
   – Συμμετοχή στο πειθαρχικό όργανο που συστήνεται για εξέταση ενστάσεων στην επιβολή πειθαρχικών ποινών στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.


  ΤΟΜΕΙΣ

  Με βάση την υφιστάμενη οργάνωση του Τμήματος, οι πιο πάνω αρμοδιότητες κατανέμονται στους ακόλουθους Τομείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών του Τμήματος.

  -Τομέας Διοικητικού Εκσυγχρονισμού

  -Τομέας Στελέχωσης

  -Τομέας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακών Σχέσεων

  -Τομέας Διοίκησης Αποδοτικότητας και Αμοιβών
  -Τομέας Διοίκησης Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού
  -Τομέας Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Εναλλάξιμου Προσωπικού
  -Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΔΔΠ


  Οι κύριοι αποδέκτες των Υπηρεσιών του ΤΔΔΠ είναι οι ακόλουθοι: • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού