Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

Νέα


Ημερίδα με τίτλο «Τackling sexual harassment - The ASTRAPI experience», 27 Ιουνίου 2022 Αμφιθέατρο Β - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ως συντονιστής εταίρος του έργου με τίτλο Active Strategies for prevention and handling of sexual harassment incidents (με ακρωνύμιο τη λέξη ASTRAPI), το οποίο εντάσσεται στο ERASMUS + , διοργάνωσε ημερίδα στις 27 Ιουνίου 2022 με τίτλο «Τackling sexual harassment - The ASTRAPI experience». Στόχος του έργου είναι η πρόληψη, καταπολέμηση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα μέσα από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγική παρέμβασης και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, οι δράσεις του οποίου εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου (Νόμος 205(Ι)/ 2002, Άρθρο 12, για την ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση), την εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικών ισότητας (Gender Equality Plan) σε συνάρτηση και με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα.

Στόχος της Ημερίδας ήταν μέσα από την παρουσίαση των παραδοτέων του έργου ASTRAPI να δοθεί ώθηση στο ανώτατο διευθυντικό επίπεδο της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες στρατηγικές, τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία που παράχθηκαν από το έργο. Στην Ημερίδα προσκλήθηκαν άτομα από φορείς της δημόσιας υπηρεσίας που εμπλέκονται με θέματα που αφορούν την σεξουαλική παρενόχληση και συμβάλουν στην ανάπτυξη πολιτικής, καθώς και μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και μη κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς απαιτείται η συστράτευση όλων όσων ασχολούνται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού για την καταπολέμησή του φαινομένου.

Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό η Πρόεδρος της Βουλής, κα Αννίτα Δημητρίου, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κα Έλενα Οικονομίδου Αζίνα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Επίτροπος Νομοθεσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ), κα Λουίζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου. Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τα παραδοτέα τους.

Συγκεκριμένα έχει γίνει παρουσίαση του Οδηγού που αναπτύχθηκε για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και των εργαλείων για την πρόληψη και τη διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Ο Οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβασης για την πρόληψη της ακατάλληλης σεξουαλικής συμπεριφοράς σε κάθε χώρο εργασίας, τη δημιουργία κατάλληλων και εμπιστευτικών μηχανισμών καταγγελιών, την ενθάρρυνση της υποβολής παραπόνων, την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την παροχή υποστήριξης στα θύματα (αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από χώρες εταίρους).

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση ατόμων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μέσα από την πλατφόρμα που ετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου. Στο σημείο αυτό, παρουσιάστηκε και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύχθηκε ειδικά για τις εκπαιδεύσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα ασύγχρονης μάθησης για τους συμμετέχοντες, και την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται από τον Οδηγό που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα (παραδοτέο 1).

Ακολούθως, έγινε παρουσίαση του εργαλείου εκτίμησης κινδύνου για την εμφάνιση και συχνότητα περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης. Το εργαλείο αυτό καταμετρά παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν τη συχνότητα και τα επίπεδα έντασης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Βασίζεται στην συμπεριφορική κατασκευή της σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία αποτελείται από τρεις συναφείς, αλλά εννοιολογικά διακριτές διαστάσεις: την παρενόχληση λόγω φύλου, την ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή και τον σεξουαλικό εξαναγκασμό.

Τέλος παρουσιάστηκε η επιστημονική εργασία πολιτικής. Το βασικό ζήτημα που εξετάζει η προτεινόμενη επιστημονική εργασία είναι ο ουσιαστικός ρόλος που παίζει η κατάλληλη και στοχευμένη κατάρτιση προσωπικού στην επίτευξη ποιοτικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως όταν πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όπως τη σεξουαλική παρενόχληση από την πρόληψη μέχρι την εκτίμηση των κινδύνων και την αντιμετώπιση των περιστατικών που συμβαίνουν. Η επιστημονική εργασία εξετάζει την εμπειρία των εταίρων του έργου σε 5 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Δανία, Ισπανία, Ελλάδα και Βουλγαρία) και διατυπώνει συστάσεις για την αλλαγή πολιτικής βάσει αυτής της εμπειρίας.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2022, στο Αμφιθέατρο Β του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου στις 10:00π.μ.-13.00μ.μ. Αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών και οι παρουσιάσεις της ημερίδας μπορείτε να δείτε πιο κάτω.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Πρόγραμμα Ημερίδα 27 6 2022.docx (Μέγεθος Αρχείου: 200,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
astrapi transformative approach.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 222,12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ASTRAPI_Final-Conference_Nicosia_27062022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 348,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ASTRAPI_Nicosia_PAULA.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 2480,69Kb)
03.2022.pdf
Jane Pillinger Astrapi training Denmark 04.03.2022.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 587,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Using a Blended Approach for the ASTRAPI training.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 873,2Kb)
Αλφαβητικός Κατάλογος Δραστηριοτήτων

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)

Αναλυτικά Προγράμματα και Υλικό Μάθησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

astrapi