Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στις 4.2.2022 δημοσιεύθηκε «ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022», Ν.6(Ι)/2022.

«Ο περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022» προβλέπει μεταξύ άλλων παροχή προστασίας σε πρόσωπα που υποβάλλουν αναφορά σε σχέση με συγκεκριμένες παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με διάπραξη ή πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος ή με μη συμμόρφωση προσώπου προς νόμιμη υποχρέωσή του, παραβάσεις που θέτουν ή πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, παραβάσεις που προκαλούν ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον.

Πρόσωπα που δικαιούνται προστασία είναι τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις του εθνικού δικαίου, τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τα ως άνω πρόσωπα και ενδεχομένως να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα ως άνω πρόσωπα ή για τα οποία εργάζονται ή συνδέονται με εργασιακή σχέση τα ως άνω πρόσωπα.

Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά.

Επιβάλλεται επίσης στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να καθορίσουν διαύλους και διαδικασίες για εσωτερική αναφορά παραβάσεων και θεσπίζονται διαδικασίες για υποβολή αναφοράς μέσω εσωτερικών διαύλων αναφοράς.

Ακόμα επιβάλλεται υποχρέωση στις αρμόδιες αρχές να καθορίσουν ανεξάρτητους και αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους για την παραλαβή και τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, καθώς και υποχρέωση να διαχειρίζονται και να εξετάζουν τέτοιες πληροφορίες.

Παρέχεται ακόμα προστασία σε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη παραβάσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και επιβάλλεται υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητα του αναφέροντος, περιλαμβανομένης κάθε πληροφορίας από την οποία μπορεί να συναχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του.

Θεσπίζονται επίσης μέτρα προστασίας του αναφέροντος από οποιαδήποτε αντίποινα εναντίον του, καθώς και μέτρα στήριξή του.

Θεσπίζονται τα ποινικά αδικήματα της παρεμπόδισης υποβολής αναφοράς, της διενέργειας αντιποίνων σε βάρος αναφέροντος, της κίνησης καταχρηστικών διαδικασιών κατά αναφέροντος, της παράβασης της υποχρέωσης τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας του αναφέροντος και της υποβολής ψευδών αναφορών ή ψευδών δημόσιων αποκαλύψεων.

Για την υποβολή ανώνυμης αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβάσεις κυρώσεων της ΕΕ στον πιο κάτω σύνδεσμο (Link):

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/overview-sanctions-and-related-tools_en#whistleblower

Για σκοπούς εφαρμογής του «Περί της Προστασίας των Προσώπων που αναφέρουν Παραβιάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν.6(Ι)/2022)», έχει οριστεί εσωτερικός δίαυλος αναφοράς του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας η κα. Φρόσω Μενοικιώτη (22602295, fmenikioti@treasury.gov.cy).


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης εσωτερικής αναφοράς
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΈντυπο υποβολής καταγγελίας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός προς Εργαζομένους