Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες - Ιανουάριος 2024
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚανονισμοί Κυβερνητικών Αποθηκών - Αύγουστος 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/04/2004 - Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2004 Κ.Δ.Π 487/2004
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/04/2004 - Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος (Γενικοί) Κανονισμοί των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας του 2004 Κ.Δ.Π. 491/2004
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat13/06/2007 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 Κ.Δ.Π 201/2007 Κ.Δ.Π 201/2007
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat03/07/2009 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μεσών) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π. 249/2009
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat27/07/2009 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μεσών) Κανονισμοί του 2009 Κ.Δ.Π. 250/2009
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word22/02/2010 - Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στον Τομέα της Ενέργειας και για Συναφή Θέματα (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2009 Κ.Δ.Π. 179/2009
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat06/08/2012 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του 2012 Κ.Δ.Π. 242/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat06/08/2012 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Κανονισμοί του 2012 Κ.Δ.Π. 257/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat06/08/2012 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012 Κ.Δ.Π. 243/2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat29/06/2015 - Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες των οποίων η Εκτιμώμενη Αξία δεν υπερβαίνει τα Κατώτατα Όρια) Κανονισμοί των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας του 2013 ΚΔΠ 317/2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. Κ.Δ.Π. 138/2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΟι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί. (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΔΠ 138/2016, ΚΔΠ 376/2016)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2016. Κ.Δ.Π. 376/2016