Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη μετάβαση του δημόσιου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Το Σχέδιο Δράσης έχει εκπονηθεί, αφού πρώτα έλαβε υπόψη τις απόψεις και τα σχόλια τόσο των εμπλεκομένων Υπουργείων, όσο και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική του Απόφαση ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016, έχει υιοθετήσει το εν λόγω Σχέδιο Δράσης και έχει εξουσιοδοτήσει το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, Τμήματα και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.

Πιο κάτω παρατίθεται το τελικό κείμενο του Σχεδίου Δράσης, όπως αυτό έχει υιοθετηθεί και εγκριθεί από την κυβέρνηση.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχέδιο Δράσης για τη μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.pdf