Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας - Πρόνοιες σχετικά με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Ν.38(Ι)/2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος που τροποποιεί τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν.31(Ι)/2015)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος που προνοεί περί της δημοσιονομικής ευθύνης N_20_Ι_2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ Περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμος του 2002 - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα του 2016. N.73(I)/2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα του 2016. Ν.140(Ι)/2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νόμος του 2022. Ν.72(Ι)/2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟι περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον τομέα της Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμοι του 2010 εως 2017 (Ενοποιημένο Κείμενο) Ν.104(Ι)/2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος Ν.11(Ι)/2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 Ν.173(Ι)/2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ Περί Δημόσιων Δανείων Νόμος (ΚΕΦ.208)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑπόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 64083 Ημερομηνίας 13/07/2006
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2024 (Ν.62(Ι)/2024)