Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η Διεύθυνση Κεντρικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας έχει την κύρια ευθύνη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λογιστικού συστήματος που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Κυβερνητική Υπηρεσία.

Στόχοι:
  · Η διατήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος με σκοπό τη διασφάλιση ορθολογιστικής δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης.

  · Η έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Κράτους, όπως και η καταγραφή των εσόδων του Κράτους.

  · Παροχή έγκαιρης και έγκυρης οικονομικής και διευθυντικής πληροφόρησης προς τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, το κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

  · Η διατήρηση και συνεχής βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου.Σκοποί και αρμοδιότητες:
  · Εποπτεία της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) που χρησιμοποιείται από τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες για τη λογιστική καταχώρηση των συναλλαγών του Κράτους και την παρακολούθηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού.

  · Διενέργεια εισπράξεων, πληρωμών, καταθέσεων και προκαταβολών, καθώς και τήρηση και συμφιλίωση μηνιαίων καταστάσεων του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού.

  · Διενέργεια εργασίας που απαιτείται για το κλείσιμο του λογιστικού μήνα και έτους.

  · Παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο κεντρικής και γενικής κυβέρνησης σε τακτική βάση και κατόπιν αιτήματος προς διάφορους χρήστες (π.χ. Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) όπως για παράδειγμα για συμψηφισμούς, οικονομικές συναλλαγές και χορηγίες.

  · Παροχή εναλλακτικών λύσεων, όπως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προς τους πολίτες για διευκόλυνσή τους κατά την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου μέσω της διαχείρισης των σχετικών συμβάσεων.