Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων προνοεί τη λογιστική αναγνώριση των εσόδων και δαπανών με την πραγματοποίηση του κάθε οικονομικού γεγονότος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία είσπραξης ή πληρωμής του. Η υιοθέτηση της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων στο δημόσιο τομέα, ενισχύει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων του κράτους και υποβοηθεί τα κέντρα λήψης αποφάσεων με την παροχή ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής και άλλης πληροφόρησης.

Το όφελος που θα προκύψει από τη λογιστική μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι τεράστιο. Οι διεργασίες του Έργου έχουν ήδη ξεκινήσει, καθιστώντας την αλλαγή αυτή ως ένα από τους κεντρικούς άξονες της χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα, οι απαιτήσεις του οποίου δεν περιορίζονται στην απλή αλλαγή των λογιστικών κανόνων. Προϋποθέτει πρώτιστα και κύρια, αλλαγή στη νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο, για την άσκηση καλύτερης χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κρατικών πόρων.

Αναμένεται ότι με την υλοποίηση του Έργου, θα παρέχεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα στα Υπουργεία να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να γνωρίζουν άμεσα τους χρεώστες και τους πιστωτές τους, γεγονός που θα βοηθήσει το στόχο της καλύτερης εισπραξιμότητας των οφειλομένων στο δημόσιο, ενώ παράλληλα θα μπορεί να γίνεται καλύτερη και πιο έγκαιρη διαχείριση των κινδύνων, με την παροχή όλης της οικονομικής πληροφόρησης που αφορά ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί η παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του κάθε Υπουργείου και της γενικής κυβέρνησης στο σύνολο της. Παράλληλα, η βάση αυτή θα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης και της λογοδοσίας του κάθε Υπουργείου, εφόσον οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται, θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Η μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, συμπίπτει χρονικά με την πρωτοβουλία πολλών κρατών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για παραγωγή πιο αξιόπιστων και χρήσιμων οικονομικών στοιχείων, η οποία έχει επισπευθεί και λόγω των οικονομικών συγκυριών που επικρατούν ανά το παγκόσμιο τα τελευταία χρόνια. Αρκετά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Δανία, η Σουηδία, η Εσθονία κλπ., έχουν ήδη εφαρμόσει τη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το συντονισμό της οποίας ανέλαβε η Eurostat, για την υποχρεωτική υιοθέτηση από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία θα βασίζονται στη νέα αυτή λογιστική βάση.

Με βάση το εγκεκριμένο, από το Υπουργικό Συμβούλιο, Σχέδιο Δράσης, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για ετοιμασία Αρχικού Ισολογισμού στη νέα λογιστική βάση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός των Λογιστικών πολιτικών, κανόνων και πρακτικών, ώστε να υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στη βάση των δεδουλευμένων.