Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η αποστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι η επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι οι πιο κάτω:

   • Η παροχή ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου, που να ενισχύσει την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών και λογιστικών συναλλαγών και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση του δημόσιου τομέα,

   • Η προώθηση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα και
   • Η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος δημόσιων συμβάσεων, πλήρως εναρμονισμένου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

10 + 1 Συνήθεις ερωτήσεις για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

   1) Ποιος διορίζει το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας;

    Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής και ο Βοηθός Γενικός Λογιστής διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι την αφυπηρέτησή τους. Ο Γενικός Λογιστής προΐσταται του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, το οποίο είναι ανεξάρτητο γραφείο. Ο Γενικός Λογιστής λογοδοτεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.


   2) Ποιος είναι ο συνταγματικός ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας;

    Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Γενικός Λογιστής, ο οποίος προΐσταται του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, βοηθούμενος από το Βοηθό Γενικό Λογιστή διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το υπόλοιπο ενεργητικό, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τη Δημοκρατία ή στο όνομα αυτής, και με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τη Δημοκρατία ή για λογαριασμό της.


   3) Ποια είναι η αποστολή και ποιες οι κύριες αρμοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας;

    Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας παρουσιάζονται πιο πάνω.


   4) Ποια είναι η συμβολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στη χρηματοοικονομική διαχείριση του Δημοσίου;

    Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, προωθεί τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση του Κράτους, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και των πόρων του Κράτους. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την υποστήριξη της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των Υπουργείων/ Τμημάτων/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών της Κυβέρνησης, καθώς και τη διαχείριση των δημόσιων προσφορών, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στη Δημοκρατία. Η υποστήριξη αυτή βασίζεται πάνω στους εξής τρεις πυλώνες:

    (α) τη θέσπιση νομοθεσίας , κανονισμών και διαδικασιών σε σχέση με τη χρηματοοικονομική διαχείριση,

    (β) την παροχή και υποστήριξη του λογιστικού συστήματος όλης της Κυβέρνησης και

    (γ) την παροχή ανθρώπινων πόρων, εξειδίκευσης και εμπειρίας.

    Επιπρόσθετα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας συμβάλλει στην ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κράτους και τη διαχείριση των υποχρεώσεών του.

  5) Πως σχετίζονται οι ρόλοι του Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας;

  Ο Υπουργός Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική και την ορθολογική διαχείριση των πόρων και των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής, ο οποίος προΐσταται του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομικών, όπως και τους υπόλοιπους Υπουργούς/Υφυπουργούς, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.


    6) Πώς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας συμβάλλει στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της δημόσιας υπηρεσίας;

     Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί αριθμό σημαντικών έργων, στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα.

     Τα πιο σημαντικά έργα από αυτά είναι:

     (α) η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου οργάνωσης του λογιστικού προσωπικού που είναι τοποθετημένο στα Υπουργεία και τα Τμήματα τους, με την συγκέντρωση τους σε επίπεδο Υπουργείου, για την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διαχείριση.

     (β) η εισαγωγή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων (accruals) στο Δημόσιο και

     (γ) η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημόσιων συμβάσεων.


     7) Ποια είναι η οργανωτική δομή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας;
     8) Ποια είναι η διαφορά του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας;

      Ο Γενικός Λογιστής διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία της Δημοκρατίας και προωθεί τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση. Ταυτόχρονα, έχει ουσιαστική συνεισφορά στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal control system), υποστηρίζοντας την εκτελεστική εξουσία στην άσκηση των καθηκόντων της. Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, ως επίσης διορισμένος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ασκεί ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο (external audit) στην εκτελεστική εξουσία.


     9) Με ποιο τρόπο το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προωθεί τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Δημοσίου;

     Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους επιτρέπει στο πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες. Η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται προς το κοινό.


     10) Πού μπορώ να βρω τους λογαριασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας;

      Για τις οικονομικές καταστάσεις του Κράτους, μαζί με τη Δημοσιονομική Έκθεση (τελικός απολογισμός), παρακαλώ επισκεφθείτε το σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας.


     11) Με ποιο θα πρέπει να επικοινωνήσω στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το θέμα που με αφορά;

      Παρακαλώ δέστε τις πληροφορίες για επικοινωνία στην ιστοσελίδα μας.