Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Tο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας λειτουργεί την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) της οποίας προεδρεύει. Η ΚΕΑΑ είναι μια πολυσυλλεκτική επιτροπή που διαλαμβάνεται θεμάτων που προκύπτουν μετά την υπογραφή των δημοσίων συμβάσεων και αποφασίζει για αλλαγές και απαιτήσεις ενώ διατηρεί και το μητρώο αποκλεισμού.
Αρχείο ΚΕΑΑ