Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ετοιμάσει προσχέδια Πρότυπων Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία των ετήσιων ξεχωριστών κι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του κράτους.

Η βάση ετοιμασίας των Πρότυπων Οικονομικών Καταστάσεων είναι η λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων κι εξόδων, με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS).

Τα εν λόγω Πρότυπα των Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία εμφανίζονται πιο κάτω, είναι σε στάδιο διαρκούς επεξεργασίας κι ανανέωσης, γι’ αυτό και θεωρούνται ως «προσχέδια»


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προσχέδιο Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προσχέδιο Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων.pdf