Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης έχει την κύρια ευθύνη της υποστήριξης του στρατηγικού σχεδιασμού, της επισκόπησης των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων (λειτουργικός σχεδιασμός), της διαχείρισης πόρων και της πολιτικής επικοινωνίας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.