Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις δημόσιες δομές και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Κύπρο


Η ψήφιση του «Περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου του 2024 (Ν. 62(I)/2024)» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από υποβολή του σχετικού νομοσχεδίου που έχει ετοιμαστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως αρμόδια αρχή, ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης κατά των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Φορέας) και ενισχύει το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.


Ο Φορέας έχει στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συντονισμένης αντιμετώπισης της απάτης και των παρατυπιών που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ στην Κύπρο. Λειτουργώντας ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ο Φορέας υποστηρίζει την OLAF κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Με τη δημιουργία του Φορέα, ενισχύεται η ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων για διαφύλαξη στοιχείων και την πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και της ποινικοποίησης περιπτώσεων μη παροχής, καταστροφής ή παραποίησης στοιχείων κατά τη διάρκεια διερευνήσεων.


Η θεσμοθέτηση του Φορέα αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση του κράτους δικαίου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αποτρέπει τη διάπραξη αδικημάτων απάτης, ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου και επιβάλλοντας αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις.


Επιπλέον, η πιο πάνω εξέλιξη προάγει τη διαφάνεια, τη δίκαιη διαχείριση και την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας.


Επικοινωνία:

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τηλ: +357 22 602391

Email: dfc@treasury.gov.cy


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί του Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης Νόμος του 2024.pdf