Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Σκοπός του Εγχειριδίου είναι η συγκέντρωση σε ενιαίο έγγραφο, των κυριοτέρων προνοιών που ισχύουν σε σχέση με τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται από Αξιωματούχους/ κρατικούς λειτουργούς.
Το εγχειρίδιο θα επικαιροποιείται ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία.

109.2022.pdfΥπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό 23 09 2022