Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοίνωση προς κατόχους ομολογιών/ πιστοποιητικών αποταμιεύσεως και χρεογράφων αναπτύξεως


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξάλειψης υπολοίπων που παραμένουν αζήτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλεί τους κατόχους των πιο κάτω τίτλων όπως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 παρουσιάσουν τα απαραίτητα έγγραφα για διευθέτηση της αποπληρωμής τους:

- Ομολογίες Αποταμιεύσεως
- Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως και
- Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε:
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 – Λευκωσία
(Υπόψη: Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Εγγυήσεων και Δανείων)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22602338, 22602433
E-mail: guarantees.loans@treasury.gov.cy