Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση έργων αναβάθμισης ή ανάπτυξης συστημάτων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας που εξυπηρετούν ολόκληρη την Κυβερνητική Υπηρεσία.

Στόχοι:

· Η αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
· Η μηχανογράφηση ή αντικατάσταση συστημάτων Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
· Ο εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.


Σκοποί και αρμοδιότητες:

· Μελέτη για διαμόρφωση της στρατηγικής του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας προς μελλοντική αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων του ή ανάπτυξη νέων προς καλύτερη και πιο αποδοτική ικανοποίηση της ανάγκης για βέλτιστη χρηματοοικονομική διαχείριση.
· Σύναψη συμβάσεων και διαχείριση έργων αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων, όπως για παράδειγμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) που χρησιμοποιείται για τη λογιστική καταχώρηση των συναλλαγών του Κράτους και την παρακολούθηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού.
· Σύναψη συμβάσεων και διαχείριση έργων μηχανογράφησης νέων ή αντικατάσταση συστημάτων, όπως για παράδειγμα την υλοποίηση νέου συστήματος για το Επαγγελματικό Συνταξιοδοτικό Σχέδιο του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτό καθορίζεται στον Νόμο 210(I)/2022, που θα χρησιμοποιείται για την είσπραξη των εισφορών από τους οργανισμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και την Κεντρική Κυβέρνηση, τον υπολογισμό και καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων προς τα αφυπηρετήσαντα μέλη, καθώς και την ηλεκτρονική πρόσβαση των συνταξιούχων σε υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου.
· Υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.