Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για το Κοινό

Επισκέπτες από το εξωτερικό

Άφιξη στην Κύπρο

Οι προσωρινοί επισκέπτες απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών και ΦΠΑ κατά την άφιξη τους στη Δημοκρατία για τα αγαθά τα οποία φέρνουν μαζί τους για προσωπική χρήση, όπως προνοείται στους περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες) Κανονισμούς του 2004 και στους περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται από Κράτος μέλος προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες) κανονισμούς του 2004 και στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία.
Εγχώριες αγορές

Ο επισκέπτης από το εξωτερικό θα πληρώσει φόρο στα περισσότερα από τα είδη που θα αγοράσει στην Κύπρο. Στην περίπτωση που αγοράζει αγαθά από λιανοπωλητή που εφαρμόζει το «Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών από Πρόσωπο που δεν είναι Μόνιμος Κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μπορεί να εξασφαλίσει επιστροφή του ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά, τα οποία προτίθεται να εξαγάγει από την Κύπρο. Για να δικαιούται ο επισκέπτης να χρησιμοποιήσει το Σχέδιο θα πρέπει να μην είναι κάτοικος κράτους μέλους, να μη διέμενε στην Κύπρο για περισσότερο από 365 ημέρες τα 2 τελευταία χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας αγοράς των αγαθών και να έχει πρόθεση να αναχωρήσει μεταφέροντας μαζί του τα αγαθά στις προσωπικές του αποσκευές πριν το τέλος του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά. Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 50 ευρώ κατά άτομο και τα αγαθά πρέπει να προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση. Κατά την αγορά των αγαθών ο καταστηματάρχης θα εκδώσει στον επισκέπτη «τιμολόγιο για επιστροφή ΦΠΑ για λιανική εξαγωγή αγαθών από μη κατοίκους της Δημοκρατίας», το οποίο ο επισκέπτης θα πρέπει να παρουσιάσει μαζί με τα αγαθά στο Τελωνείο κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο. Αφού ο αρμόδιος τελωνειακός λειτουργός πιστοποιήσει την εξαγωγή των αγαθών, ο επισκέπτης θα πρέπει να αναλάβει την αποστολή του πιστοποιημένου τιμολογίου στον καταστηματάρχη ή σε εταιρεία επιστροφών ΦΠΑ, οι οποίοι θα του επιστρέψουν το φόρο.

Αναχώρηση από την Κύπρο

Όταν ο επισκέπτης από μη Κράτος μέλος κατά την παραμονή του στην Κύπρο αγόρασε αγαθά από κατάστημα που χρησιμοποιεί το «Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για Λιανική Εξαγωγή Αγαθών από Πρόσωπο που δεν είναι Μόνιμος Κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», για να του επιστραφεί ο ΦΠΑ θα πρέπει κατά την αναχώρησή του από την Κύπρο να παρουσιάσει στο Τελωνείο τα αγαθά που προμηθεύτηκε από τον καταστηματάρχη μαζί με το «τιμολόγιο για επιστροφή ΦΠΑ για λιανική εξαγωγή αγαθών από μη κατοίκους της Δημοκρατίας» που κατέχει. Αφού ο αρμόδιος τελωνειακός λειτουργός πιστοποιήσει την εξαγωγή των αγαθών, ο επισκέπτης θα πρέπει να αναλάβει την αποστολή του πιστοποιημένου τιμολογίου στον καταστηματάρχη ή σε εταιρεία επιστροφών ΦΠΑ, οι οποίοι θα του επιστρέψουν το φόρο.

Back To Top