Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Υπολογισμός Φ.Π.Α. για την αγορά/ανέγερση κατοικίας - VAT calculation for the purchase/building of a house

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ/ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - VAT CALCULATION FOR THE PURCHASE/BUILDING OF A HOUSE

ΔΟΜΗΣΙΜΟ ΕΜΒΑΔΟΝ/BUILDABLE AREA (m2):

ΤΙΜΗ/PRICE ():

Άτομο με Αναπηρία/Person with Disability
Πολύτεκνος/Large Family:

Ημερομηνία υποβολής αίτησης για πολεοδομική άδεια/Date of Submission of application for town planning permission (DD/MM/YYYY) :
ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ INVOICE VALUE ()ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ/VAT RATE (%)ΦΠΑ/ VAT ()Α
ΟΛΙΚΟ/TOTAL
Back To Top