Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Call-off Stocks

Αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος
(Call-off Stocks).

Τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος αφορούν αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος για παράδοση σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την άφιξή τους στο κράτος μέλος προορισμού, σε πρόσωπο του οποίου την ταυτότητα γνωρίζει ήδη ο προμηθευτής κατά το χρόνο της μεταφοράς των αγαθών. Ονομάζονται και «Αποθέματα Ασφαλείας» με την έννοια ότι αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο Κράτος Μέλος για χρήση και πληρωμή από τον πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Το δε πρόσωπο για το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά αποκτά την κυριότητα των αγαθών κατά το χρόνο στον οποίο τα χρησιμοποίησε πχ για μεταπώληση ή χρήση στη δική του παραγωγική διαδικασία. Μέχρι τότε η κυριότητα των αγαθών παραμένει στον προμηθευτή.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ο προμηθευτής οφείλει να εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά. Ακολούθως δηλώνει ενδοκοινοτική παράδοση στο κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά προς τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ που του έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος άφιξης των αγαθών. Επιπρόσθετα, δηλώνει ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών με τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ που του έχει εκδοθεί από αυτό το κράτος μέλος. Η μεταγενέστερη πώληση στον πελάτη στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών τυγχάνει χειρισμού ως εγχώρια παράδοση. Δηλαδή πρόκειται για μια θεωρούμενη ενδοκοινοτική παράδοση και μια θεωρούμενη ενδοκοινοτική απόκτηση, η οποία ακολουθείται από μια εγχώρια παράδοση.

Για να αποφευχθεί η εγγραφή του προμηθευτή στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών, εφαρμόζεται από 1/1/2020 απλοποιημένη διαδικασία, η χρήση της οποίας γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στον προμηθευτή και στον πελάτη. Η απλοποιημένη διαδικασία προνοεί ότι ο προμηθευτής κατά το χρόνο αποστολής ή μεταφοράς δηλώνει στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ του πελάτη για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά. Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν ο πελάτης λάβει αγαθά από τα αποθέματα για σκοπούς της επιχείρησης του οπότε και αποκτά την κυριότητα, ο προμηθευτής δηλώνει στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτική παράδοση και ο πελάτης ενδοκοινοτική απόκτηση. Επίσης, ο προμηθευτής και ο προτιθέμενος αγοραστής οφείλουν να τηρούν ειδικό αρχείο.

Για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορεί να εφαρμοστεί η απλοποιημένη διαδικασία καθώς και για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της μπορείτε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Έντυπο 17Α.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο Κράτος Μέλος ως αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος υποβάλλονται με τον Πίνακα CALL-OFF STOCKS


Back To Top