Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (MOSS)


Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015 και δίνει τη δυνατότητα στους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε κράτη μέλη στα οποία δεν έχουν εγκατάσταση, να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ επί των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής πύλης MOSS, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για φορολογικούς σκοπούς.

Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό και αποτελεί μέτρο απλούστευσης μετά την τροποποίηση των κανόνων ΦΠΑ που διέπουν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, βάσει των οποίων η παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο κράτος μέλος του πελάτη και όχι στο κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών. Το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στους υποκείμενους στον φόρο να αποφεύγουν την εγγραφή τους στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης ξεχωριστά. Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα αντικατοπτρίζει το καθεστώς που ισχύει έως το 2015 για τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα από παρόχους υπηρεσιών που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην πράξη, δυνάμει του καθεστώτος αυτού, ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγγεγραμμένος στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα σε ένα κράτος μέλος (το κράτος μέλος εγγραφής) υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ με αναλυτικά στοιχεία της παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη (το/τα κράτη μέλη κατανάλωσης), μαζί με τον οφειλόμενο ΦΠΑ. Οι εν λόγω δηλώσεις, καθώς και ο καταβαλλόμενος ΦΠΑ, διαβιβάζονται στη συνέχεια από το κράτος μέλος εγγραφής στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατανάλωσης μέσω ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας.

Οι δηλώσεις ΦΠΑ της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας είναι συμπληρωματικές των δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο στο κράτος μέλος εγκατάστασής του βάσει των αντίστοιχων υποχρεώσεων ΦΠΑ στο οικείο κράτος μέλος.

Η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα είναι διαθέσιμη σε υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ («ενωσιακό καθεστώς»), καθώς και σε υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ («μη ενωσιακό καθεστώς»). Απουσία της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, ο πάροχος υπηρεσιών θα ήταν υποχρεωμένος να εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο καθενός από τα κράτη μέλη στα οποία παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες του. Το καθεστώς της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας είναι προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο.
Ωστόσο, εάν ο υποκείμενος στον φόρο επιλέξει να κάνει χρήση της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, οφείλει να εφαρμόζει το καθεστώς σε όλα τα σχετικά κράτη μέλη. Δεν πρόκειται για προαιρετικό καθεστώς που εφαρμόζεται σε μεμονωμένη βάση σε ένα κράτος μέλος.

Προκειμένου να διευκολύνει τους υποκείμενους στον φόρο και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, η Επιτροπή συγκέντρωσε τα κυριότερα σημεία σε ένα έγγραφο με τη μορφή οδηγού. Ακολουθήστε τους πιο κάτω συνδέσμους για πρόσβαση στον οδηγό (Ελληνικά και Αγγλικά).


Για είσοδο στην ηλεκτρονική δικτυακή πύλη της Κυπριακής MOSS, πατήστε στο ακόλουθο λογότυπο:1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγός για τη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (mini One Stop Shop) στον τομέα του ΦΠΑ


Back To Top