Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Τι είναι το VIES;
2. Έχω τυπώσει το έντυπο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα από το διαδίκτυο για να το συμπληρώσω και να το υποβάλω. Θα γίνει αποδεκτό;
3. Έχω ξεχάσει να υποβάλω τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα στη διαδικτυακή πύλη φορολογουμένων TFA και κατά τη λήξη της προθεσμίας ο Πίνακας παρέμεινε αποθηκευμένος ως πρόχειρος. Θα γίνει αποδεκτός;
4. Πως μπορώ να ελέγξω την εγκυρότητα του αριθμού Εγγραφής ΦΠΑ που μου έχει δώσει ο πελάτης μου πριν να του εκδώσω τιμολόγιο και πριν να καταχωρήσω στοιχεία στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
5. Πως μπορώ να διορθώσω λανθασμένα στοιχεία που καταχώρησα στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συγκεκριμένου μήνα;
6. Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του Διορθωτικού Πίνακα και διορθώσεων και ποιες οι συνέπειες μη συμμόρφωσης μου;
7. Δεν έχω πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή παροχές αυτό το μήνα. Εξακολουθώ να έχω υποχρέωση υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
8. Όταν αγαθά αποστέλλονται σε άλλο ΚΜ για εργασίες φασόν ή για επεξεργασία και ακολούθως επιστρέφονται, θα πρέπει η συναλλαγή αυτή να συμπεριλαμβάνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
9. Πρέπει οι μεταφορές αγαθών για επιχειρησιακούς σκοπούς να καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
10. Πραγματοποιώ παραδόσεις αγαθών που στη Δημοκρατία επιβαρύνονται με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων Κρατών Μελών. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
11. Η προσωρινή μεταφορά αγαθών σε άλλο ΚΜ θα πρέπει να καταχωρείται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
12. Πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τα αγαθά που αποστέλλονται για επιδιόρθωση;
13. Το σύστημα VIES καλύπτει αγαθά που δεν είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία;
14. Τα αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
15. Όταν αγαθά αντικαθίστανται στα πλαίσια εγγύησης, θα πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
16. Τι γίνεται στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ προσώπου εγγεγραμμένου στο κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ και προσώπου εγγεγραμμένου στο Μητρώο ΦΠΑ άλλου ΚΜ για παράδοση αγαθών όπου διευθετείται η μεταφορά αγαθών απευθείας σε τρίτο ΚΜ;
17. Στην περίπτωση της μεταφοράς αγαθών σε άλλο ΚΜ επί πωλήσει ή επιστροφή θα πρέπει η συναλλαγή να περιλαμβάνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
18. Ποια θα πρέπει να είναι η μεταχείριση για σκοπούς VIES, της επιστροφής ολόκληρου ή μέρους φορτίου αγαθών;
19. Όταν επιστρέφονται ξύλινα κιβώτια (pallets) για πίστωση θα πρέπει να καταχωρείται οτιδήποτε στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
20. Πότε μια παροχή υπηρεσιών θεωρείται ως ενδοκοινοτική και καταχωρείται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
21. Παρέχω εξαιρούμενες υπηρεσίες σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
22. Παρέχω υπηρεσίες σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων ΚΜ, οι οποίες γνωρίζω ότι εξαιρούνται σε εκείνα τα ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
23. Παρέχω υπηρεσίες οι οποίες στη Δημοκρατία επιβαρύνονται με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑσε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ άλλου ΚΜ και γνωρίζω ότι οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται με θετικό συντελεστή ΦΠΑ σε εκείνο το ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
24. Παρέχω υπηρεσίες οι οποίες στη Δημοκρατία φορολογούνται με θετικό συντελεστή ΦΠΑ σε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ άλλου ΚΜ και γνωρίζω ότι οι υπηρεσίες αυτές επιβαρύνονται με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε εκείνο το ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
25. Ποιες οι επιπτώσεις αύξησης ή μείωσης της τιμολογούμενης αξίας;
26. Πώς θα πρέπει παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι εκπτώσεις λόγω έγκαιρης πληρωμής;
27. Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποιου μήνα θα πρέπει να καταχωρώ μια παράδοση αγαθών ή μια παροχή υπηρεσιών;
28. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας για την αξία;
29. Πρέπει να καταχωρήσω οποιαδήποτε ποσά των ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή παροχών στη φορολογική δήλωση (Έντυπο ΦΠΑ 4);

1. Τι είναι το VIES;
Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν στοιχεία της εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και στοιχεία που συλλέγονται από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή και παροχές.
Return to top
2.Έχω τυπώσει το έντυπο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα από το διαδίκτυο για να το συμπληρώσω και να το υποβάλω. Θα γίνει αποδεκτό;
Όχι. Η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα γίνεται μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης φορολογουμένων TFA.
Return to top
3. Έχω ξεχάσει να υποβάλω τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα στη διαδικτυακή πύλη φορολογουμένων TFA και κατά τη λήξη της προθεσμίας ο Πίνακας παρέμεινε αποθηκευμένος ως πρόχειρος. Θα γίνει αποδεκτός;
Όχι. Αν κατά τη λήξη της προθεσμίας ο Πίνακας παρέμεινε αποθηκευμένος ως πρόχειρος, θεωρείται ως μη υποβληθείς.
Return to top
4. Πως μπορώ να ελέγξω την εγκυρότητα του αριθμού Εγγραφής ΦΠΑ που μου έχει δώσει ο πελάτης μου πριν να του εκδώσω τιμολόγιο και πριν να καταχωρήσω στοιχεία στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ή μπορείτε να αποταθείτε στον Τομέα VIMA του Τμήματος Φορολογίας .
Return to top

5. Πως μπορώ να διορθώσω λανθασμένα στοιχεία που καταχώρησα στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συγκεκριμένου μήνα;
Οι διορθώσεις σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που έχει ήδη υποβληθεί γίνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης φορολογουμένων TFA.
Return to top
6. Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και διορθώσεων και ποιες οι συνέπειες μη συμμόρφωσης μου;
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη 15η ημέρα του μηνός που ακολουθεί το μήνα στον οποίο αφορά ο πίνακας. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει γίνει υποβολή του μέσω της διαδικτυακής πύλης φορολογουμένων TFA. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €50, ενώ η συνεχιζόμενη παράλειψη υποβολής συνιστά ποινικό αδίκηµα με χρηµατική ποινή μέχρι €850.

Οποιεσδήποτε διορθώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του μηνός που ακολουθεί το μήνα στον οποίο αφορά ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που περιέχει λανθασμένα στοιχεία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €15.
7. Δεν έχω πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή παροχές αυτό το μήνα. Εξακολουθώ να έχω υποχρέωση υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα;
Ναι, υποβάλλοντας τον πίνακα κενό.
Return to top
8. Όταν αγαθά αποστέλλονται σε άλλο ΚΜ για εργασίες φασόν ή για επεξεργασία και ακολούθως επιστρέφονται, θα πρέπει η συναλλαγή αυτή να συμπεριλαμβάνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;

Όχι, για το λόγο ότι η συναλλαγή αυτή δεν θεωρείται παράδοση αγαθών για σκοπούς ΦΠΑ.
Return to top
9. Πρέπει οι μεταφορές αγαθών για επιχειρησιακούς σκοπούς να καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Όχι. Οι πιο κάτω μεταφορές αγαθών που γίνονται για επιχειρησιακούς σκοπούς δεν θεωρούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, ως εκ τούτου δεν καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα:
 1. Αγαθά τα οποία εγκαθίστανται και συναρμολογούνται από τον πωλητή ή εκ μέρους του πωλητή σε άλλο ΚΜ.
 2. Πωλήσεις από απόσταση (distance sales).
 3. Η μεταφορά αγαθών σε άλλο ΚΜ με σκοπό την προμήθεια, μετατροπή, επιδιόρθωση, συντήρηση και μίσθωση σε συγκεκριμένα πλοία ή αεροσκάφη (και στον εξοπλισμό τους), τα οποία χρησιμοποιούνται από μεταφορείς που διενεργούν κυρίως διεθνείς μεταφορές.
 4. Η μεταφορά αγαθών με σκοπό να διενεργηθεί εργασία φασόν επ’αυτών.
 5. Η μεταφορά αγαθών με σκοπό να διενεργηθεί κάποια υπηρεσία επ’αυτών.
 6. Η μεταφορά αγαθών σε άλλο ΚΜ για την προσωρινή τους χρήση για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών στο άλλο ΚΜ.
 7. Η μεταφορά αγαθών σε άλλο ΚΜ με σκοπό την προσωρινή τους χρήση, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες, στο έδαφος του άλλου ΚΜ εντός του οποίου η εισαγωγή των ιδίων αγαθών από τρίτη χώρα με σκοπό την προσωρινή χρήση τους θα υπαγόταν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.
Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, θα πρέπει να τηρείται αρχείο των μεταφορών αγαθών που αναφέρονται στα σημεία (iv), (v), (vi) και (vii) πιο πάνω.
Return to top
10. Πραγματοποιώ παραδόσεις αγαθών που στη Δημοκρατία επιβαρύνονται με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων Κρατών Μελών. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Ναι.
Return to top
11. Η προσωρινή μεταφορά αγαθών σε άλλο ΚΜ θα πρέπει να καταχωρείται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Ο γενικός κανόνας είναι ότι, εκτός αν πραγματοποιείται πώληση, οι προσωρινές μεταφορές αγαθών δεν αποτελούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, ως εκ τούτου δεν πρέπει να καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Return to top
12. Πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τα αγαθά που αποστέλλονται για επιδιόρθωση;
Όχι.
Return to top
13. Το σύστημα VIES καλύπτει αγαθά που δεν είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία;
Όχι.
Return to top
14. Τα αγαθά που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Ναι.
Return to top
15. Όταν αγαθά αντικαθίστανται στα πλαίσια εγγύησης, θα πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Όταν ελαττωματικά αγαθά αντικαθίστανται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, τότε δεν πρέπει να παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Return to top
16. Τι γίνεται στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ προσώπου εγγεγραμμένου στο κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ και προσώπου εγγεγραμμένου στο Μητρώο ΦΠΑ άλλου ΚΜ για παράδοση αγαθών όπου διευθετείται η μεταφορά αγαθών απευθείας σε τρίτο ΚΜ;
Αυτή είναι η περίπτωση τριγωνικής συναλλαγής. Τέτοιες συναλλαγές θεωρούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εγγεγραμμένου προσώπου στο κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ.
Return to top
17. Στην περίπτωση της μεταφοράς αγαθών σε άλλο ΚΜ επί πωλήσει ή επιστροφή θα πρέπει η συναλλαγή να περιλαμβάνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Η συναλλαγή αυτή θεωρείται ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών και πρέπει να περιλαμβάνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Return to top
18. Ποια θα πρέπει να είναι η μεταχείριση για σκοπούς VIES, της επιστροφής ολόκληρου ή μέρους φορτίου αγαθών;
Εκτός από τις περιπτώσεις μεταφοράς αγαθών επί πωλήσει ή επιστροφή, όταν επιστρέφονται αγαθά και εκδίδεται πιστωτική σημείωση, θα πρέπει ο πωλητής να καταχωρεί τις σχετικές λεπτομέρειες στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του μήνα στον οποίο έγινε η επιστροφή και την αξία των αγαθών που επιστράφηκαν ως αρνητικό ποσό.
Return to top
19. Όταν επιστρέφονται ξύλινα κιβώτια (pallets) για πίστωση θα πρέπει να καταχωρείται οτιδήποτε στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Το ποσό της πίστωσης θα πρέπει να φαίνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του μήνα κατά το οποίο παραχωρήθηκε ως αρνητικό ποσό.
Return to top
20. Πότε μια παροχή υπηρεσιών θεωρείται ως ενδοκοινοτική και καταχωρείται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Σύμφωνα με το βασικό κανόνα που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010, οι υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα προς πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων ΚΜ θεωρούνται ενδοκοινοτικές παροχές και πρέπει να καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
 • Υπηρεσίες λογιστών / ελεγκτών
 • Υπηρεσίες διαφήμισης
 • Υπηρεσίες από μεσάζοντες
 • Υπηρεσίες συμβούλων
 • Υπηρεσίες εξεύρεσης πελατών
 • Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών (συμπεριλαμβανομένης και της ενδοκοινοτικής και διεθνούς μεταφοράς αγαθών)
 • Υπηρεσίες βοηθητικές της μεταφοράς αγαθών (φόρτωση, εκφόρτωση)
 • Υπηρεσίες επεξεργασίας και επιδιόρθωσης αγαθών
 • Μακροχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων (πάνω από 30 ημέρες για όλα τα μεταφορικά μέσα εκτός πλωτά μέσα – πάνω από 90 ημέρες)
 • Υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία
 • Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών
 • Πολιτιστικές καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης
 • Υπηρεσίες εστιατορίων και εστίασης σε πλοίο, αεροσκάφος τρένο σε ενδοκοινοτική μεταφορά επιβατών
 • Βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων
Return to top
21. Παρέχω εξαιρούμενες υπηρεσίες σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Οι υπηρεσίες που είναι εξαιρούμενες στη Δημοκρατία καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα μόνο αν οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται στο ΚΜ όπου βρίσκεται ο λήπτης.
Return to top
22. Παρέχω υπηρεσίες σε πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα ΦΠΑ άλλων ΚΜ, οι οποίες γνωρίζω ότι εξαιρούνται σε εκείνα τα ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Οι υπηρεσίες που φορολογούνται στη Δημοκρατία αλλά εξαιρούνται στα ΚΜ όπου βρίσκεται ο λήπτης δεν καταχωρούνται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Return to top
23. Παρέχω υπηρεσίες οι οποίες στη Δημοκρατία επιβαρύνονται με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ άλλου ΚΜ και γνωρίζω ότι οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται με θετικό συντελεστή ΦΠΑ σε εκείνο το ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Ναι.
Return to top
24. Παρέχω υπηρεσίες οι οποίες στη Δημοκρατία φορολογούνται με θετικό συντελεστή ΦΠΑ σε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ άλλου ΚΜ και γνωρίζω ότι οι υπηρεσίες αυτές επιβαρύνονται με το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε εκείνο το ΚΜ. Πρέπει να τις καταχωρήσω στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα;
Όχι.
Return to top
25. Ποιες οι επιπτώσεις αύξησης ή μείωσης της τιμολογούμενης αξίας;
Η μείωση στην τιμολογούμενη αξία θα πρέπει να παρουσιάζεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ως αρνητικό ποσό όπως ακριβώς και στην περίπτωση των πιστωτικών σημειώσεων. Στην περίπτωση αύξησης της τιμολογούμενης αξίας, αυτή θα πρέπει να παρουσιάζεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ως επιπρόσθετη παράδοση ή παροχή.
Return to top
26. Πώς θα πρέπει παρουσιάζονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα οι εκπτώσεις λόγω έγκαιρης πληρωμής;
Αν το αρχικό τιμολόγιο αντικαθίσταται, τότε πρέπει να γίνεται διόρθωση στο σχετικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, διαφορετικά δεν χρειάζεται οποιαδήποτε εγγραφή.
Return to top
27. Στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποιου μήνα πρέπει να καταχωρώ μια παράδοση αγαθών ή μια παροχή υπηρεσιών;
Οι κανόνες που ισχύουν για το χρόνο συναλλαγής για σκοπούς ΦΠΑ, ισχύει και για την καταχώρηση της συναλλαγής σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συγκεκριμένου μήνα. Ο χρόνος της ενδοκοινοτικής παράδοσης για σκοπούς ΦΠΑ είναι είτε η ημέρα έκδοσης του τιμολογίου είτε η δεκάτη πέμπτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η μεταφορά των αγαθών, όποιο από αυτά λαμβάνει χώρα ενωρίτερα. Ο χρόνος της ενδοκοινοτικής παροχής για σκοπούς ΦΠΑ είναι είτε η ημέρα λήψης της πληρωμής είτε η ημέρα ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, όποιο από αυτά λαμβάνει χώρα ενωρίτερα.
Return to top
28. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας για την αξία;
Ο γενικός κανόνας για την αξία είναι ο ίδιος που ισχύει για τις παραδόσεις στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. Η αξία για σκοπούς ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό στο οποίο ο ΦΠΑ επιβάλλεται, είναι η τιμή του τιμολογίου ή του συμβολαίου και περιλαμβάνει φόρους (εκτός ΦΠΑ) και παρεπόμενα έξοδα όπως προμήθειας, μεταφοράς, ασφάλισης κ.λπ.
Return to top
29. Πρέπει να καταχωρήσω οποιαδήποτε ποσά των ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή παροχών στη φορολογική δήλωση (Έντυπο ΦΠΑ 4);
Πρέπει να καταχωρείτε τη συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που έχετε πραγματοποιήσει κατά τη φορολογική σας περίοδο στα τετράγωνα 8Α και 8Β της φορολογικής δήλωσης. Η συνολική αξία των τριγωνικών συναλλαγών καταχωρείται στο τετράγωνο 10.


Back To Top