Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

VIES
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES

Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν στοιχεία της εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και στοιχεία που συλλέγονται από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή και παροχές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

Οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. έχουν ενσωματωθεί στην περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία σύμφωνα με την οποία, τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή και παροχές υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαία τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα μέχρι τη δέκατη πέμπτη ηµέρα (15) του µήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίο ο Πίνακας αναφέρεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηµατική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50). Παράλειψη που συνεχίζεται συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850).

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υποβάλλεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω του συστήματος TAXISnet. Συνεπώς, όταν εμπορευόμενος έχει υποχρέωση να υποβάλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση για πρόσβαση στο TAXISnet για υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Με την αίτηση αυτή ο εμπορευόμενος ενεργοποιείται στα συστήματα VIES και TAXISnet και του αποστέλλονται οι κωδικοί πρόσβασης για να είναι σε θέση να υποβάλλει τον Πίνακα ηλεκτρονικά. Το έντυπο της αίτησης μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει και να εκτυπώσει στην ιστοσελίδα https://taxisnet.mof.gov.cy/static/help/files/TAXISnet_01_vies.pdf και στη συνέχεια να συμπληρώσει και να υποβάλει είτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση vatvima@vat.mof.gov.cy είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία. Εναλλακτικά ο εμπορευόμενος μπορεί να ενεργοποιηθεί στα συστήματα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://taxisnetreg.mof.gov.cy

Επιπρόσθετα, η σχετική νομοθεσία επιβάλλει στους εμπορευόμενους να υποβάλλουν τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες χωρίς ελλείψεις ή / και ανακρίβειες. Παραδείγματα τέτοιων ανακριβειών είναι η καταχώρηση μη έγκυρου αριθμού Εγγραφής ΦΠΑ Αγοραστή, λανθασμένου ποσού, παράλειψη καταχώρησης ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή και παροχών.
Η νομοθεσία παρέχει την ευχέρεια στον Κύπριο εμπορευόμενο που υπέβαλε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με λάθη, να υποβάλει Διορθωτικό Πίνακα εντός ενός μηνός από το τέλος του μήνα στον οποίο ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αναφέρεται, ούτως ώστε να γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες διορθώσεις και να σταλούν στα άλλα ΚΜ ορθά στοιχεία. Αν ο Διορθωτικός Πίνακας δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15). Ο Διορθωτικός Πίνακας υποβάλλεται μόνο σε έντυπη μορφή και για να εξασφαλίσει το σχετικό έντυπο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στο Γραφείο Φορολογίας της Επαρχίας του ή να τον εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.


Back To Top