Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Οργανωτική Δομή


To Τμήμα Φορολογίας είναι οργανωμένο στη βάση των λειτουργιών του (functionally organized Tax Administration) και αποτελείται από τους πιο κάτωΤομείς:

Τομέας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης (Τ.Σ.Π.)
Αρμοδιότητα του Τ.Σ.Π. είναι ο σχεδιασμός της στρατηγικής φορολογικής συμμόρφωσης και των διαδικασιών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Τμήματος. Ο Τομέας αποτελείται από τις ακόλουθες Μονάδες:
- Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων (Μ.Ε.Ε.Φ.)
- Μονάδα Φορολογικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης (Μ.Φ.Ε.Σ.)
- Μονάδα Διαχείρισης Φορολογικών Δηλώσεων (Μ.Δ.Φ.Δ.)
- Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (Μ.Δ.Κ.)
- Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Δίωξης (Μ.Δ.Χ.)
- Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Απόδοσης (Μ.Π.Α.Α.).

Τομέας Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Τ.Ε.Λ.)
Ο Τ.Ε.Λ αποτελείται από τα Επαρχιακά Γραφεία, το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων, τη Μονάδα Διερεύνησεων Φορολογικής Απάτης και τη Μονάδα Επιχειρήσεις/Υποστήριξη.

Τομέας Νομικών και Διεθνών Υποθέσεων και άλλων Κεντρικών Μονάδων Υποστήριξης (Τ.Ν.Δ.Υ.& Μ.Υ.)
Ο Τ.Ν.Δ.Υ.& Μ.Υ. αποτελείται από τις πιο κάτω Μονάδες:
-Μονάδα Διεθνών Υποθέσεων (Μ.Δ.Υ.)
-Μονάδα Νομικών Υποθέσεων (Μ.Ν.Υ.)
-Μονάδα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ.Θ.Ε.Ε.)
-Μονάδα Ετοιμασίας Εκθέσεων Γεγονότων
-Μονάδα Εκπαίδευσης Προσωπικού
-Μονάδα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Ανάλυσης Πληροφοριών (Μ.Τ.Π.Α.Π.)
-Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού
-Ομάδα Έργου για το νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα
-Λογιστήριο
-Αρχείο


Μονάδα Υποστήριξης Διευθυντικής Ομάδας & Στρατηγικών Έργων

Μονάδα Εσωτερικού ΕλέγχουΗ οργανωτική διάρθρωση του Τμήματος Φορολογίας απεικονίζεται στο πιο κάτω διάγραμμα.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οργανόγραμμα_05042023.pdf


Back To Top