Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES

Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν στοιχεία της εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και στοιχεία που συλλέγονται από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή και παροχές.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

Οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. έχουν ενσωματωθεί στην περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία σύμφωνα με την οποία, τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή και παροχές υπηρεσιών, υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαία τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα μέχρι τη δέκατη πέμπτη ηµέρα (15) του µήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίο ο Πίνακας αναφέρεται. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηµατική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50). Παράλειψη που συνεχίζεται συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850).


Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υποβάλλεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης φορολογουμένων TFA. Συνεπώς, όταν εμπορευόμενος έχει υποχρέωση να υποβάλει Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση για ενεργοποίηση υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα στο TFA (έντυπο TFA 01). . H συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο εν λόγω έντυπο.


Επιπρόσθετα, η σχετική νομοθεσία επιβάλλει στους εμπορευόμενους να υποβάλλουν τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες χωρίς ελλείψεις ή / και ανακρίβειες. Παραδείγματα τέτοιων ανακριβειών είναι η καταχώρηση μη έγκυρου αριθμού Εγγραφής ΦΠΑ Αγοραστή, λανθασμένου ποσού, παράλειψη καταχώρησης ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή και παροχών.

Η νομοθεσία παρέχει την ευχέρεια στον Κύπριο εμπορευόμενο που υπέβαλε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με λάθη, να προβεί σε διορθώσεις εντός ενός μηνός από το τέλος του μήνα στον οποίο ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αναφέρεται, ούτως ώστε να σταλούν έγκαιρα στα άλλα ΚΜ ορθά στοιχεία. Αν οι διορθώσεις δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας, αυτής επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15). Οι διορθώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης φορολογουμένων TFA.


Back To Top