Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες


Σκοπός του INTRASTAT
Το Σύστημα Στατιστικών Ενδοενωσιακού Εμπορίου γνωστό ως INTRASTAT (INTRA-Union STATistics) αφορά τη συλλογή πληροφοριών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και εγκυρότητα των στατιστικών του ενδοενωσιακού εμπορίου, μετά την κατάργηση των Ενιαίων Διοικητικών Εγγράφων (ΕΔΕ), τα οποία αποτελούσαν τη βάση για τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου. Οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα INTRASTAT παρέχονται με περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από τον υπόχρεο παροχής των στατιστικών πληροφοριών στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και καλύπτουν τη διακίνηση εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν το κράτος-μέλος εξαγωγής και τη διακίνηση εμπορευμάτων που εισέρχονται στο κράτος-μέλος εισαγωγής.
Η εισαγωγή του συστήματος αυτού έχει θέσει την ευθύνη στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που πραγματοποιούν ενδοενωσιακές συναλλαγές να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις. Η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται για κάθε μήνα και αφορά τόσο τις ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών από άλλα κράτη-μέλη όσο και τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών σε άλλα κράτη-μέλη.

Υποχρεώσεις εμπορευόμενων σύμφωνα με το INTRASTAT

Από την 1η Μαΐου 2004 κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο ΦΠΑ που εξάγει αγαθά ή/και εισάγει αγαθά σε/από άλλα κράτη-μέλη, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα στατιστικά κατώφλια / όρια απαλλαγής που ισχύουν για τον εκάστοτε χρόνο, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε μήνα στο Τμήμα Φορολογίας τη δήλωση INTRASTAT τόσο για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές όσο και για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών. Τα στατιστικά κατώφλια / όρια απαλλαγής είναι τα εκφραζόμενα σε αξία όρια των ενδοενωσιακών εισαγωγών ή εξαγωγών αγαθών. Το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα του, καθορίζει ετησίως αυτά τα στατιστικά κατώφλια, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα στατιστικά κατώφλια πιθανόν να αλλάζουν κάθε χρόνο. Τα στατιστικά κατώφλια που υιοθετούνται κάθε χρόνο διακρίνονται σε «όρια απαλλαγής» και «όρια απλούστευσης».
Για το 2023, το «όριο απαλλαγής» για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές (αφίξεις) είναι €270.000 και για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές (αποστολές) είναι €75.000. Το όριο «απλούστευσης» για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές (αφίξεις) είναι €2.700.000 και για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές (αποστολές) είναι €5.800.000. Για το 2024, το «όριο απαλλαγής» για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές είναι €320.000 και για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές είναι €75.000. Το όριο «απλούστευσης» για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές είναι €2.700.000 και για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές είναι €5.800.000.
Τα «όρια απαλλαγής» καθορίζουν ποιοι εμπορευόμενοι έχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών που απαιτούνται στο σύστημα INTRASTAT (και ως εκ τούτου υποβολής της δήλωσης INTRASTAT) και ποιοι εμπορευόμενοι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων. Η δήλωση INTRASTAT πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας όχι αργότερα από τη δέκατη ημέρα που ακολουθεί το τέλος του μήνα στον οποίο η δήλωση INTRASTAT αναφέρεται.

Χρηματικές Επιβαρύνσεις /Ποινικές Διώξεις
Εμπορευόμενος ο οποίος παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT είτε για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές είτε για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο €15. Αν ο εμπορευόμενος συνεχίζει να παραλείπει, αρνείται ή καθυστερεί να υποβάλει τη δήλωση INTRASTAT είτε για τις ενδοενωσιακές εξαγωγές είτε για τις ενδοενωσιακές εισαγωγές τότε υπόκειται σε ποινική δίωξη (άρθρο 15 του Ν38(Ι)/2004) και σε περίπτωση καταδίκης, σε πρόστιμο μέχρι €2.562.
Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλει στον Έφορο Φορολογίας δήλωση INTRASTAT που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/ και ανακρίβεια και δεν πληροφορήσει τον Έφορο Φορολογίας σχετικά εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση δεκαπέντε ευρώ (€15), σύμφωνα με τον περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2009 [άρθρο 14 (3) (α) του βασικού Νόμου].

Αντιπρόσωποι
Ένας εμπορευόμενος μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο (αντιπρόσωπο) το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη συμπλήρωση ή/ και την υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT. Με βάση τον περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ κρατών-μελών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2004 (Ν.135(Ι)/2004), στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζει αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι τελωνειακός πράκτορας όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 74 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο ορισμός αντιπροσώπων δεν απαλλάσσει τους εμπορευόμενους από τις υποχρεώσεις τους. Οποιεσδήποτε χρηματικές επιβαρύνσεις και ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται στον εμπορευόμενο και όχι στον αντιπρόσωπο.
Συμβουλεύονται επίσης οι εμπορευόμενοι να μελετήσουν το Ενημερωτικό Έντυπο 18: «INTRASTAT – Οδηγός για τους εμπορευόμενους» το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης INTRASTAT, παραδείγματα τριγωνικών συναλλαγών, δείγματα των δηλώσεων INTRASTAT, σημεία που πρέπει να προσέχουν οι εμπορευόμενοι κ.λπ. Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο πατήστε εδώ. Το ενημερωτικό έντυπο βρίσκεται κάτω από την ενότητα «INTRASTAT- Ενημερωτικά Έντυπα».

Σύστημα TAXISnet
Από την 1/7/2012 είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων INTRASTAT. H πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://taxisnet.mof.gov.cy Προς τον σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο TAXISnet 01 - INTRASTAT (Αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα TAXISnet - Πατήστε εδώ για να δείτε το PDF αρχείο). Εάν επιθυμείτε να εξουσιοδοτήσετε αντιπρόσωπο (τελωνειακό πράκτορα) για να υποβάλλει τις δηλώσεις INTRASTAT, αυτός πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο TAXISnet.


Back To Top